Bỏ qua nội dung chính

Làm cách nào để sử dụng hàm IF với AND, OR và NOT trong Excel?

Hàm IF của Excel là minh chứng cho sức mạnh và tính linh hoạt của các phép toán logic trong việc xử lý dữ liệu. Bản chất của hàm IF là khả năng đánh giá các điều kiện và trả về kết quả cụ thể dựa trên những đánh giá đó. Nó hoạt động dựa trên logic cơ bản:

=IF(condition, value_if_true, value_if_false)

Khi kết hợp với các toán tử logic như AND, OR và NOT, khả năng của hàm IF sẽ mở rộng đáng kể. Sức mạnh của sự kết hợp nằm ở khả năng xử lý đồng thời nhiều điều kiện, mang lại kết quả có thể thích ứng với các tình huống đa dạng và phức tạp. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá cách tận dụng hiệu quả các chức năng mạnh mẽ này trong Excel để mở khóa các khía cạnh mới của phân tích dữ liệu và nâng cao quá trình ra quyết định của bạn. Hãy cùng đi sâu và khám phá những ứng dụng thực tế của những hàm Excel đáng gờm này nhé!

Công thức IF VÀ HOẶC KHÔNG lồng nhau


công thức IF AND

Để đánh giá nhiều điều kiện và đưa ra một kết quả cụ thể khi tất cả các điều kiện được đáp ứng (TRUE)và một kết quả khác khi bất kỳ điều kiện nào không được đáp ứng (FALSE), bạn có thể kết hợp hàm AND trong phép kiểm tra logic của câu lệnh IF. Cấu trúc cho việc này là:

=IF(AND(condition1, condition2, …), value_if_all_true, value_if_any_false)

Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn là giáo viên đang phân tích điểm của học sinh. Bạn muốn xác định xem một học sinh có đậu hay không dựa trên hai tiêu chí: điểm trên 70 tỷ lệ tham dự trên 80%.

 1. Bắt đầu bằng cách kiểm tra dữ liệu của học sinh đầu tiên, với điểm của họ ở ô B2 và điểm danh ở ô C2. Đối với học sinh này, hãy áp dụng công thức dưới đây trong D2:
  =IF(AND(B2>70, C2>80%), "Pass", "Fail")
  Mẹo: Công thức này kiểm tra xem điểm ở B2 có trên 70 và tỷ lệ đi học ở C2 có trên 80% hay không. Nếu cả hai điều kiện đều được đáp ứng, nó sẽ trả về "Đạt"; nếu không, nó sẽ trả về "Thất bại".
 2. Kéo công thức xuống theo cột để đánh giá điểm và mức độ chuyên cần của từng học sinh.

  công thức IF AND


Công thức IF HOẶC

Để đánh giá nhiều điều kiện và trả về một kết quả cụ thể khi bất kỳ một trong các điều kiện được đáp ứng (TRUE)và một kết quả khác khi không có điều kiện nào được thỏa mãn (FALSE), hàm OR có thể được sử dụng trong quá trình kiểm tra logic của câu lệnh IF. Công thức được cấu trúc như sau:

=IF(OR(condition1, condition2, …), value_if_any_true, value_if_all_false)

Ví dụ, trong bối cảnh giáo dục, hãy xem xét một tiêu chí linh hoạt hơn để đánh giá khả năng đậu của học sinh. Ở đây, một học sinh được coi là đậu nếu họ hoặc đạt điểm trên 90 OR có tỷ lệ đi học cao hơn 95%.

 1. Bắt đầu bằng cách đánh giá kết quả học tập của học sinh đầu tiên, với điểm ở ô B2 và điểm danh ở ô C2. Áp dụng công thức trong ô liền kề, chẳng hạn như D2, để đánh giá:
  =IF(OR(B2>90, C2>95%), "Pass", "Fail")
  Mẹo: Công thức này đánh giá xem học sinh đạt điểm trên 90 ở cấp độ B2 hay có tỷ lệ đi học trên 95% ở cấp độ C2. Nếu một trong hai điều kiện được đáp ứng, nó sẽ trả về "Đạt"; nếu không thì "Thất bại".
 2. Sao chép công thức này xuống cột để áp dụng cho từng học sinh trong danh sách của bạn, giúp đánh giá nhanh khả năng đủ điều kiện đậu của từng học sinh dựa trên các tiêu chí này.

  công thức IF HOẶC


NẾU KHÔNG Công thức

Để đánh giá một điều kiện và trả về một kết quả cụ thể nếu điều kiện KHÔNG được đáp ứng (FALSE)và một kết quả khác nếu điều kiện được đáp ứng (TRUE), thì hàm NOT trong câu lệnh IF chính là giải pháp của bạn. Cấu trúc của công thức này là:

=IF(NOT(condition), value_if_false, value_if_true)

Để có một ví dụ thực tế, hãy xem xét một tình huống tại nơi làm việc trong đó tiền thưởng của nhân viên được xác định dựa trên hồ sơ đi làm của họ. Nhân viên có đủ điều kiện để nhận tiền thưởng nếu họ KHÔNG vắng mặt quá 3 ngày.

 1. Để đánh giá điều này cho nhân viên đầu tiên có số ngày vắng mặt ở ô B2, hãy sử dụng công thức:
  =IF(NOT(B2>3), "Eligible", "Not Eligible")
  Mẹo: Công thức này kiểm tra số ngày vắng mặt trong B2. Nếu KHÔNG quá 3, nó sẽ trả về "Đủ điều kiện"; nếu không thì "Không đủ điều kiện".
 2. Sao chép công thức này xuống cột để áp dụng cho từng nhân viên.

  NẾU KHÔNG công thức


Các kịch bản nâng cao với IF và hàm logic

Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá cách sử dụng phức tạp của hàm IF của Excel với các toán tử logic như AND, OR và NOT. Phần này đề cập đến mọi thứ, từ đánh giá phân biệt chữ hoa chữ thường đến câu lệnh IF lồng nhau, thể hiện tính linh hoạt của Excel trong phân tích dữ liệu phức tạp.


Nếu điều kiện của bạn được đáp ứng thì hãy tính

Ngoài việc cung cấp các kết quả được xác định trước, hàm IF trong Excel khi kết hợp với các toán tử logic như AND, OR và NOT, có thể thực hiện nhiều phép tính khác nhau dựa trên việc các điều kiện đã đặt là đúng hay sai. Ở đây, chúng tôi sẽ sử dụng kết hợp IF AND làm ví dụ để giới thiệu chức năng này.

Hãy tưởng tượng bạn đang quản lý một nhóm bán hàng và muốn tính tiền thưởng. Bạn quyết định rằng một nhân viên nhận được tiền thưởng 10% cho doanh số bán hàng của họ nếu họ doanh thu vượt quá 100 USDđã làm việc hơn 30 giờ trong một tuần.

 1. Để đánh giá ban đầu, hãy xem dữ liệu của Alice với doanh số bán hàng của cô ấy ở ô B2 và số giờ làm việc ở ô C2. Áp dụng công thức này trong D2:
  =IF(AND(B2>100, C2>30), B2*0.1, 0)
  Mẹo: Công thức này tính toán tiền thưởng 10% trên doanh số bán hàng của Alice nếu doanh số bán hàng của cô ấy vượt quá 100 đô la và số giờ làm việc của cô ấy trên 30. Nếu cả hai điều kiện đều được đáp ứng, nó sẽ tính tiền thưởng; nếu không, nó trả về 0.
 2. Mở rộng công thức này cho những người còn lại trong nhóm của bạn bằng cách sao chép nó xuống cột. Cách tiếp cận này đảm bảo tiền thưởng của mỗi nhân viên được tính dựa trên cùng một tiêu chí.

  NẾU Sau đó tính toán

Lưu ý: Trong phần này, chúng tôi tập trung vào việc sử dụng hàm IF với AND để tính toán dựa trên các điều kiện cụ thể. Khái niệm này cũng có thể được mở rộng để bao gồm OR và NOT, cũng như các hàm logic lồng nhau, cho phép thực hiện nhiều phép tính có điều kiện trong Excel.


Câu lệnh AND, OR và NOT phân biệt chữ hoa chữ thường

Trong Excel, mặc dù các hàm logic như AND, OR và NOT thường không phân biệt chữ hoa chữ thường nhưng có những trường hợp trong đó phân biệt chữ hoa chữ thường trong dữ liệu văn bản là rất quan trọng. Bằng cách tích hợp các Hàm EXACT với các toán tử logic này, bạn có thể xử lý các điều kiện phân biệt chữ hoa chữ thường một cách hiệu quả. Trong phần này, chúng tôi trình bày cách sử dụng hàm IF và OR với cách tiếp cận phân biệt chữ hoa chữ thường làm ví dụ.

Hãy tưởng tượng một kịch bản bán lẻ trong đó một sản phẩm đủ điều kiện được khuyến mãi nếu sản phẩm đó vượt quá 100 đô la doanh thu OR mã của nó khớp chính xác với "ABC" khi kiểm tra phân biệt chữ hoa chữ thường.

 1. Đối với sản phẩm đầu tiên được liệt kê ở hàng 2, với doanh số bán hàng ở ô B2 và mã sản phẩm ở ô C2, hãy sử dụng công thức này trong D2:
  =IF(OR(B2>100, EXACT(C2,"ABC")), "Promotion Eligible", "Not Eligible")
  Mẹo: Công thức này đánh giá xem con số bán hàng ở B2 có vượt quá 100 USD hay mã sản phẩm ở C2 chính xác là "ABC". Đáp ứng một trong hai điều kiện này sẽ khiến sản phẩm đủ điều kiện được khuyến mại; thất bại cả hai làm cho nó không đủ điều kiện.
 2. Lặp lại công thức này trên toàn cột cho tất cả các sản phẩm để đánh giá thống nhất khả năng đủ điều kiện được khuyến mại dựa trên doanh số và tiêu chí mã sản phẩm phân biệt chữ hoa chữ thường.

  Công thức IF OR phân biệt chữ hoa chữ thường

Lưu ý: Trong phần này, chúng tôi đã minh họa cách sử dụng hàm IF và OR với hàm EXACT để đánh giá phân biệt chữ hoa chữ thường. Tương tự, bạn có thể áp dụng hàm EXACT trong các công thức IF kết hợp với AND, OR, NOT hoặc các hàm logic lồng nhau để đáp ứng các yêu cầu phân biệt chữ hoa chữ thường trong Excel.


Tích hợp IF với các câu lệnh AND, OR, NOT lồng nhau

Hàm IF của Excel, khi được lồng với AND, OR và NOT, sẽ mang lại một cách tiếp cận hợp lý để xử lý nhiều điều kiện phân lớp hơn. Phần này cung cấp một ví dụ giới thiệu ứng dụng của các hàm lồng nhau này trong cài đặt bán lẻ.

Giả sử bạn đang giám sát một nhóm chịu trách nhiệm về các danh mục sản phẩm khác nhau và bạn muốn xác định tính đủ điều kiện nhận tiền thưởng của họ. Một nhân viên đủ điều kiện nhận tiền thưởng nếu họ: đạt được doanh thu trên 100 USD, VÀ hoặc làm việc hơn 30 giờ một tuần OR KHÔNG thuộc khoa Điện tử.

 1. Đầu tiên, hãy đánh giá hiệu suất của Anne, với doanh số bán hàng ở ô B2, số giờ làm việc ở ô C2 và bộ phận ở ô D2. Công thức ở E2 sẽ là:
  =IF(AND(B2>100, OR(C2>30, NOT(D2="Electronics"))), "Eligible", "Not Eligible")
  Mẹo: Công thức này kiểm tra xem Anne có doanh thu vượt quá 100 USD và làm việc hơn 30 giờ hay không làm việc với Điện tử. Nếu cô ấy đáp ứng các tiêu chí này, cô ấy được coi là "Đủ điều kiện"; nếu không, "Không đủ điều kiện".
 2. Sao chép công thức này xuống cột cho từng nhân viên để đánh giá thống nhất khả năng đủ điều kiện nhận tiền thưởng, xem xét doanh số bán hàng, số giờ làm việc và bộ phận của họ.

  Công thức IF VÀ HOẶC KHÔNG lồng nhau


Các hàm IF lồng nhau với AND, OR, NOT

Khi phân tích dữ liệu của bạn liên quan đến nhiều kiểm tra có điều kiện, các hàm IF lồng nhau trong Excel sẽ cung cấp một giải pháp mạnh mẽ. Phương pháp này đòi hỏi phải xây dựng các câu lệnh IF riêng biệt cho các điều kiện riêng biệt, bao gồm logic AND, OR và NOT, sau đó tích hợp chúng vào một công thức được sắp xếp hợp lý.

Hãy xem xét một nơi làm việc nơi hiệu suất của nhân viên được đánh giá là "Xuất sắc", "Tốt" hoặc "Khá" dựa trên doanh số bán hàng, số giờ làm việc và tuân thủ chính sách:

 • "Tuyệt vời" với doanh thu trên $150 VÀ hơn 35 giờ làm việc.
 • Ngược lại, "Tốt" cho doanh số trên 100 USD HOẶC vi phạm chính sách KHÔNG quá 1.
 • "Công bằng" nếu cả hai điều kiện này đều không được đáp ứng.

Để đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân viên theo các điều kiện trên, bạn hãy thực hiện như sau:

 1. Bắt đầu với đánh giá của Anne, doanh thu của cô ở ô B2, số giờ làm việc ở ô C2 và các vi phạm chính sách ở ô D2. Công thức IF lồng nhau trong E2 là:
  =IF(AND(B2>150, C2>35), "Excellent", IF(OR(B2>100, NOT(D2>1)), "Good", "Fair"))
  Mẹo: Công thức này trước tiên kiểm tra xem doanh số bán hàng và số giờ làm việc của Anne có đáp ứng tiêu chí "Xuất sắc" hay không. Nếu không, nó sẽ đánh giá liệu cô ấy có đủ tiêu chuẩn "Tốt" hay không. Nếu không đáp ứng được điều kiện nào, cô ấy được phân loại là "Khá".
 2. Mở rộng công thức IF lồng nhau này cho từng nhân viên để đánh giá nhất quán hiệu suất của họ theo nhiều tiêu chí.

  Hàm IF lồng nhau


Sử dụng IF với AND OR NOT: Các câu hỏi thường gặp

Phần này nhằm mục đích giải quyết các câu hỏi thường gặp khi sử dụng hàm IF với AND, OR và NOT trong Microsoft Excel.

Hàm AND, OR và NOT có thể hỗ trợ bao nhiêu điều kiện?
 • Hàm AND và OR có thể hỗ trợ tối đa 255 điều kiện riêng lẻ. Tuy nhiên, chỉ nên sử dụng một số ít để tránh những công thức quá phức tạp, khó bảo trì.
 • Hàm NOT chỉ có một điều kiện.
Tôi có thể sử dụng các toán tử như , = trong các hàm này không?

Chắc chắn, trong các hàm AND, OR và NOT của Excel, bạn có thể sử dụng các toán tử như nhỏ hơn (), bằng (=), lớn hơn hoặc bằng (>=), v.v. để thiết lập các điều kiện.

Tại sao xảy ra lỗi #VALUE trong các hàm này?

Lỗi #VALUE trong các hàm AND, OR và NOT của Excel thường phát sinh nếu công thức không đáp ứng bất kỳ điều kiện cụ thể nào hoặc nếu có vấn đề về cách cấu trúc công thức. Nó chỉ ra rằng Excel không thể diễn giải chính xác dữ liệu đầu vào hoặc các điều kiện trong công thức.


Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến việc sử dụng hàm IF với hàm AND, OR và NOT trong Excel. Tôi hy vọng bạn thấy hướng dẫn này hữu ích. Nếu bạn đang muốn khám phá thêm các mẹo và thủ thuật Excel, xin vui lòng nhấn vào đây để truy cập vào bộ sưu tập phong phú của chúng tôi gồm hơn hàng nghìn bài hướng dẫn.