Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Làm cách nào để nhanh chóng nhập hàng loạt nhiều tệp csv / text / xml trong Excel?

Trong Excel, bạn có thể buộc phải lưu sổ làm việc dưới dạng tệp csv, tệp văn bản hoặc tệp xml, nhưng bạn đã bao giờ cố gắng nhập nhiều tệp csv / text / xml từ một thư mục vào sổ làm việc hoặc trang tính chưa? Trong bài viết này, tôi giới thiệu một số phương pháp để nhập hàng loạt chúng một cách nhanh chóng.

Nhập nhiều tệp văn bản từ một thư mục vào từng trang tính của sổ làm việc với VBA

Nhập nhiều tệp csv từ một thư mục vào một trang tính duy nhất bằng VBA

Nhập nhiều tệp xml từ một thư mục vào một trang tính bằng VBA

Nhập hoặc kết hợp nhiều tệp xml / csv vào một trang tính hoặc một sổ làm việc với Kutools cho Excel ý kiến ​​hay3

Xuất từng trang tính dưới dạng csv / text / pdf sang một thư mục với Kutools cho Excelý kiến ​​hay3


Để nhập tệp văn bản từ một thư mục vào sổ làm việc, bạn có thể sử dụng VBA bên dưới để nhanh chóng xử lý nó.

1. Bật một sổ làm việc trống và nhấn Alt + F11 chìa khóa để mở Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ.

2. nhấp chuột Chèn > Mô-đunvà dán VBA vào Mô-đun cửa sổ.

VBA: Nhập tất cả các tệp văn bản từ một thư mục vào một sổ làm việc

Sub LoadPipeDelimitedFiles()
'UpdatebyKutoolsforExcel20151214
  Dim xStrPath As String
  Dim xFileDialog As FileDialog
  Dim xFile As String
  Dim xCount As Long
  On Error GoTo ErrHandler
  Set xFileDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  xFileDialog.AllowMultiSelect = False
  xFileDialog.Title = "Select a folder [Kutools for Excel]"
  If xFileDialog.Show = -1 Then
    xStrPath = xFileDialog.SelectedItems(1)
  End If
  If xStrPath = "" Then Exit Sub
  Application.ScreenUpdating = False
  xFile = Dir(xStrPath & "\*.txt")
  Do While xFile <> ""
    xCount = xCount + 1
    Sheets(xCount).Select
    With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:="TEXT;" _
     & xStrPath & "\" & xFile, Destination:=Range("A1"))
      .Name = "a" & xCount
      .FieldNames = True
      .RowNumbers = False
      .FillAdjacentFormulas = False
      .PreserveFormatting = True
      .RefreshOnFileOpen = False
      .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
      .SavePassword = False
      .SaveData = True
      .AdjustColumnWidth = True
      .RefreshPeriod = 0
      .TextFilePromptOnRefresh = False
      .TextFilePlatform = 437
      .TextFileStartRow = 1
      .TextFileParseType = xlDelimited
      .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
      .TextFileConsecutiveDelimiter = False
      .TextFileTabDelimiter = False
      .TextFileSemicolonDelimiter = False
      .TextFileCommaDelimiter = False
      .TextFileSpaceDelimiter = False
      .TextFileOtherDelimiter = "|"
      .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1)
      .TextFileTrailingMinusNumbers = True
      .Refresh BackgroundQuery:=False
      xFile = Dir
    End With
  Loop
  Application.ScreenUpdating = True
  Exit Sub
ErrHandler:
  MsgBox "no files txt", , "Kutools for Excel"
End Sub

3. nhấn F5 phím hoặc chạy để chạy VBA và chọn một thư mục mà bạn muốn nhập các tệp văn bản từ trong hộp thoại bật lên. Xem ảnh chụp màn hình:

doc nhập nhiều văn bản csv xml 1

4. Và nhấp vào OKvà mỗi tệp văn bản trong thư mục đã chọn đã được nhập vào một trang tính của sổ làm việc đang hoạt động. Xem ảnh chụp màn hình:

doc nhập nhiều văn bản csv xml 2doc nhập nhiều văn bản csv xml 3

Dễ dàng kết hợp nhiều trang tính / Sổ làm việc thành một Trang tính hoặc Sổ làm việc

Để kết hợp nhiều trang tính hoặc sổ làm việc thành một trang tính hoặc sổ làm việc có thể khó khăn trong Excel, nhưng với Kết hợp trong Kutools cho Excel, bạn có thể kết hợp hợp nhất hàng chục trang tính / sổ làm việc thành một trang tính hoặc sổ làm việc, ngoài ra, bạn có thể hợp nhất các trang tính thành một chỉ bằng vài cú nhấp chuột.  Nhấp để xem đầy đủ tính năng 30 ngày dùng thử miễn phí!
kết hợp các tấm
 
Kutools cho Excel: với hơn 300 bổ trợ Excel tiện dụng, dùng thử miễn phí không giới hạn về số lượng 30 ngày

Để nhập tất cả các tệp csv tạo thành một thư mục vào một trang tính duy nhất, bạn có thể sử dụng mã VBA bên dưới.

1. Bật một trang tính trống và nhấn Alt + F11 chìa khóa để mở Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ.

2. nhấp chuột Chèn > Mô-đunvà dán bên dưới VBA vào Mô-đun cửa sổ.

VBA: Nhập tệp csv từ một thư mục vào một trang tính

Sub ImportCSVsWithReference()
'UpdatebyKutoolsforExcel20151214
  Dim xSht As Worksheet
  Dim xWb As Workbook
  Dim xStrPath As String
  Dim xFileDialog As FileDialog
  Dim xFile As String
  On Error GoTo ErrHandler
  Set xFileDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  xFileDialog.AllowMultiSelect = False
  xFileDialog.Title = "Select a folder [Kutools for Excel]"
  If xFileDialog.Show = -1 Then
    xStrPath = xFileDialog.SelectedItems(1)
  End If
  If xStrPath = "" Then Exit Sub
  Set xSht = ThisWorkbook.ActiveSheet
  If MsgBox("Clear the existing sheet before importing?", vbYesNo, "Kutools for Excel") = vbYes Then xSht.UsedRange.Clear
  Application.ScreenUpdating = False
  xFile = Dir(xStrPath & "\" & "*.csv")
  Do While xFile <> ""
    Set xWb = Workbooks.Open(xStrPath & "\" & xFile)
    Columns(1).Insert xlShiftToRight
    Columns(1).SpecialCells(xlBlanks).Value = ActiveSheet.Name
    ActiveSheet.UsedRange.Copy xSht.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
    xWb.Close False
    xFile = Dir
  Loop
  Application.ScreenUpdating = True
  Exit Sub
ErrHandler:
  MsgBox "no files csv", , "Kutools for Excel"
End Sub

3. nhấn F5 phím hoặc bấm chạy để thực thi VBA và một hộp thoại bật ra để chọn một thư mục mà bạn muốn nhập tất cả các tệp csv từ đó. Xem ảnh chụp màn hình:

doc nhập nhiều văn bản csv xml 4

4. nhấp chuột OKvà một hộp thoại bật ra để nhắc bạn nếu xóa nội dung của trang tính đang hoạt động trước khi nhập, tôi nhấp vào đây. Xem ảnh chụp màn hình:

doc nhập nhiều văn bản csv xml 5

Sau khi nhấp , tất cả các tệp csv trong thư mục đã chọn được nhập vào trang tính hiện tại và đặt dữ liệu từ Cột A sang phải. Xem ảnh chụp màn hình:

doc nhập nhiều văn bản csv xml 6doc nhập nhiều văn bản csv xml 7

Mẹo: Nếu bạn muốn đặt tệp csv theo chiều ngang trong một trang tính, bạn có thể sử dụng VBA bên dưới.

Sub ImportCSVsWithReferenceI()
'UpdatebyKutoolsforExcel20151214
  Dim xSht As Worksheet
  Dim xWb As Workbook
  Dim xStrPath As String
  Dim xFileDialog As FileDialog
  Dim xFile As String
  Dim xCount As Long
  On Error GoTo ErrHandler
  Set xFileDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  xFileDialog.AllowMultiSelect = False
  xFileDialog.Title = "Select a folder [Kutools for Excel]"
  If xFileDialog.Show = -1 Then
    xStrPath = xFileDialog.SelectedItems(1)
  End If
  If xStrPath = "" Then Exit Sub
  Set xSht = ThisWorkbook.ActiveSheet
  If MsgBox("Clear the existing sheet before importing?", vbYesNo, "Kutools for Excel") = vbYes Then
    xSht.UsedRange.Clear
    xCount = 1
  Else
    xCount = xSht.Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
  End If
  Application.ScreenUpdating = False
  xFile = Dir(xStrPath & "\" & "*.csv")
  Do While xFile <> ""
    Set xWb = Workbooks.Open(xStrPath & "\" & xFile)
    Rows(1).Insert xlShiftDown
    Range("A1") = ActiveSheet.Name
    ActiveSheet.UsedRange.Copy xSht.Cells(1, xCount)
    xWb.Close False
    xFile = Dir
    xCount = xSht.Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
  Loop
  Application.ScreenUpdating = True
  Exit Sub
ErrHandler:
  MsgBox "no files csv", , "Kutools for Excel"
End Sub 

doc nhập nhiều văn bản csv xml 8


Nếu bạn muốn nhập tất cả các tệp XML từ một thư mục vào một trang tính duy nhất, bạn có thể sử dụng mã VBA bên dưới.

1. Chọn một trang tính trống mà bạn muốn đặt dữ liệu đã nhập và nhấn Alt + F11 phím để kích hoạt Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng cửa sổ.

2. nhấp chuột Chèn > Mô-đun, dán mã VBA vào Mô-đun cửa sổ.

VBA: Nhập tệp XML từ một thư mục vào một trang tính.

Sub From_XML_To_XL()
'UpdatebyKutoolsforExcel20151214
  Dim xWb As Workbook
  Dim xSWb As Workbook
  Dim xStrPath As String
  Dim xFileDialog As FileDialog
  Dim xFile As String
  Dim xCount As Long
  On Error GoTo ErrHandler
  Set xFileDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  xFileDialog.AllowMultiSelect = False
  xFileDialog.Title = "Select a folder [Kutools for Excel]"
  If xFileDialog.Show = -1 Then
    xStrPath = xFileDialog.SelectedItems(1)
  End If
  If xStrPath = "" Then Exit Sub
  Application.ScreenUpdating = False
  Set xSWb = ThisWorkbook
  xCount = 1
  xFile = Dir(xStrPath & "\*.xml")
  Do While xFile <> ""
    Set xWb = Workbooks.OpenXML(xStrPath & "\" & xFile)
    xWb.Sheets(1).UsedRange.Copy xSWb.Sheets(1).Cells(xCount, 1)
    xWb.Close False
    xCount = xSWb.Sheets(1).UsedRange.Rows.Count + 2
    xFile = Dir()
  Loop
  Application.ScreenUpdating = True
  xSWb.Save
  Exit Sub
ErrHandler:
  MsgBox "no files xml", , "Kutools for Excel"
End Sub

3. nhấp chuột chạy nút hoặc F5 để chạy VBA và chọn một thư mục trong hộp thoại bật lên, xem ảnh chụp màn hình:

doc nhập nhiều văn bản csv xml 9

4. nhấp chuột OK, và tất cả các tệp XML trong thư mục đã chọn được nhập vào trang tính hiện hoạt.


Nếu bạn không quen với VBA, đừng lo lắng, ở đây tôi giới thiệu một công cụ hữu ích - Kutools cho Excel cho bạn. Với sức mạnh của nó Kết hợp tiện ích, bạn có thể nhanh chóng kết hợp nhiều tệp xml hoặc tệp csv vào một sổ làm việc hoặc một trang tính Excel.

Kutools cho Excel, với hơn 300 chức năng tiện dụng, giúp công việc của bạn dễ dàng hơn. 

Sau khi cài đặt Kutools cho Excel, vui lòng làm như sau:(Tải xuống miễn phí Kutools cho Excel ngay!)

1. Active Excel và nhấp vào Kutools Plus > Kết hợp. Xem ảnh chụp màn hình :
doc kết hợp 1

2. Và trong bước 1 của Kết hợp hộp thoại, chọn một tùy chọn tách khi bạn cần. Xem ảnh chụp màn hình:
doc kết hợp 2

3. nhấp chuột Sau đi đến bước 2 của Kết hợp, Click Thêm để thêm tệp từ các thư mục khác nhau hoặc tệp từ một thư mục vào Bảng tính danh sách và bạn cũng có thể chỉ định các trang tính mà bạn muốn kết hợp Bảng danh sách của phần bên phải. Xem ảnh chụp màn hình:
doc kutools kết hợp các trang tính 3

4. nhấp chuột Sau đến bước cuối cùng của Kết hợpvà bạn có thể chỉ định các tùy chọn kết hợp.
doc kutools kết hợp các trang tính 4

5. nhấp chuột Kết thúc, một hộp thoại bật ra để nhắc bạn chọn một vị trí để lưu kết quả tổng hợp mới. Xem ảnh chụp màn hình:
doc kết hợp 5

6. nhấp chuột Lưu. Tất cả các trang tính thêm đã được kết hợp thành một trang tính mới.
doc kết hợp 6

Mẹo: Với Kết hợp, bạn cũng có thể kết hợp nhiều Tệp CSV tạo nhiều thư mục hoặc một thư mục thành một trang tính hoặc sổ làm việc.


Nếu bạn muốn xuất từng trang tính dưới dạng tệp csv / text / pdf vào một thư mục, Kutools cho Excel'S Chia sổ làm việc tiện ích có thể giúp ích cho bạn.

Sau cài đặt miễn phí Kutools cho Excel, vui lòng làm như sau:

1. Bật sổ làm việc bạn muốn xuất các trang tính của nó và nhấp vào Kutools Plus > Bảng tính > Chia sổ làm việc. Xem ảnh chụp màn hình:

doc nhập nhiều văn bản csv xml 10

2. bên trong Chia sổ làm việc hộp thoại, bạn có thể kiểm tra tên trang tính mà bạn cần xuất, theo mặc định, tất cả các trang tính đều được chọn và kiểm tra Chỉ định định dạng lưu và chọn định dạng tệp bạn muốn lưu từ danh sách thả xuống bên dưới. Xem ảnh chụp màn hình:

doc nhập nhiều văn bản csv xml 11

3. nhấp chuột chẻ và chọn một thư mục để lưu các tệp được chia nhỏ trong Chọn thư mục hộp thoại, xem ảnh chụp màn hình:

doc nhập nhiều văn bản csv xml 12

4. nhấp chuột OK, bây giờ tất cả các trang tính đã chọn được xuất dưới dạng định dạng tệp mới trong thư mục đã chọn.


Các bài báo tương đối:


Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel giải quyết hầu hết các vấn đề của bạn và tăng 80% năng suất của bạn

 • Tái sử dụng: Chèn nhanh công thức phức tạp, biểu đồ và bất cứ thứ gì bạn đã sử dụng trước đây; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email ...
 • Thanh siêu công thức (dễ dàng chỉnh sửa nhiều dòng văn bản và công thức); Bố cục đọc (dễ dàng đọc và chỉnh sửa số lượng ô lớn); Dán vào Dải ô đã Lọchữu ích. Cảm ơn !
 • Hợp nhất các ô / hàng / cột mà không làm mất dữ liệu; Nội dung phân chia ô; Kết hợp các hàng / cột trùng lặp... Ngăn chặn các ô trùng lặp; So sánh các dãyhữu ích. Cảm ơn !
 • Chọn trùng lặp hoặc duy nhất Hàng; Chọn hàng trống (tất cả các ô đều trống); Tìm siêu và Tìm mờ trong Nhiều Sổ làm việc; Chọn ngẫu nhiên ...
 • Bản sao chính xác Nhiều ô mà không thay đổi tham chiếu công thức; Tự động tạo tài liệu tham khảo sang Nhiều Trang tính; Chèn Bullets, Hộp kiểm và hơn thế nữa ...
 • Trích xuất văn bản, Thêm Văn bản, Xóa theo Vị trí, Xóa không gian; Tạo và In Tổng số phân trang; Chuyển đổi giữa nội dung ô và nhận xéthữu ích. Cảm ơn !
 • Siêu lọc (lưu và áp dụng các lược đồ lọc cho các trang tính khác); Sắp xếp nâng cao theo tháng / tuần / ngày, tần suất và hơn thế nữa; Bộ lọc đặc biệt bằng cách in đậm, in nghiêng ...
 • Kết hợp Workbook và WorkSheets; Hợp nhất các bảng dựa trên các cột chính; Chia dữ liệu thành nhiều trang tính; Chuyển đổi hàng loạt xls, xlsx và PDFhữu ích. Cảm ơn !
 • Hơn 300 tính năng mạnh mẽ. Hỗ trợ Office / Excel 2007-2021 và 365. Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ. Dễ dàng triển khai trong doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Đầy đủ tính năng Dùng thử miễn phí 30 ngày. Bảo đảm hoàn lại tiền trong 60 ngày.
tab kte 201905

Tab Office mang lại giao diện Tab cho Office và giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều

 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
officetab dưới cùng
Nhận xét (36)
Chưa có xếp hạng. Hãy là người đầu tiên xếp hạng!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Chào bạn, cảm ơn bạn rất nhiều về những mẫu mã đó! Cái đầu tiên (VBA: Nhập tất cả các tệp văn bản từ một thư mục vào một sổ làm việc) gần như là chính xác những gì tôi cần. Tuy nhiên, tôi muốn chọn các tệp để nhập và không tự động nhập tất cả các tệp văn bản trong bất kỳ thư mục nhất định nào. Tôi cũng muốn nội dung thoát của các trang tính mục tiêu của tôi được ghi đè bởi nội dung của các tệp văn bản. (Với đoạn mã trên, nội dung hiện có được chuyển sang bên phải thay vì bị thay thế.) Làm thế nào để tôi tiếp tục điều đó? Cảm ơn trước!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, tôi muốn hiểu về mã VBA cho "Nhập nhiều tệp Xml từ một thư mục vào một trang tính duy nhất bằng VBA". 1. Tại sao cần 2 sổ làm việc thay vì 1? 2. Việc tải nhiều tệp xml vào excel sẽ mất một khoảng thời gian, vậy có mã nào hiệu quả hơn không? Bởi vì tôi nhận ra khi mã của bạn được chạy, nhiều sổ làm việc VBA được tạo ra gây ra sự cố chậm. Tôi thực sự sẽ đánh giá cao nếu bạn có thể giúp tôi hiểu!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin lỗi, tôi không hiểu câu hỏi đầu tiên của bạn, và câu hỏi thứ hai, mã hiệu quả hơn, tôi chưa tìm thấy nó, nếu bạn biết, xin vui lòng để lại ghi chú cho tôi, cảm ơn.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, tôi muốn hiểu về mã VBA cho "Nhập nhiều tệp .txt từ một thư mục vào một trang tính bằng VBA" theo hàng có sẵn tiếp theo (không phải hàng ngang). Xin hãy giúp đỡ, khẩn cấp
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, nếu bạn muốn nhập tất cả các tệp txt từ một thư mục vào một trang tính, bạn có thể sử dụng mã vba ở trên để nhập tệp txt vào sổ làm việc trước tiên, sau đó áp dụng tính năng Kết hợp Bảng tính của Kutools cho Excel để kết hợp tất cả các trang tính của sổ làm việc với một trang tính, sau đó là các tệp txt trong một trang tính. Hy vọng nó sẽ giúp bạn.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Vấn đề với điều này là lệnh VBA hoặc Kutools cho phép nhập các tệp csv với định dạng mã ký tự. Tải trước là phương Tây. Tôi cần nhập tất cả các tệp csv dưới dạng unicode-8
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
mã để chuyển đổi từ các tệp txt không hoạt động đối với tôi.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin lỗi bài viết này không làm việc cho bạn. Bạn có thể mô tả vấn đề của bạn? Điều gì xảy ra khi chạy mã? Và bạn làm việc theo hệ thống nào?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào! Mã "Nhập tệp csv từ một thư mục vào một trang tính", phù hợp với tôi! Nhưng mã này không hoạt động đối với tệp .txt trống. Có cách nào để giữ lại các tệp trống không?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin lỗi, tôi không biết tại sao cần nhập txt.file trống ~ Chỉ cần chèn các hàng trống để tách nội dung.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Mike: "mã để chuyển đổi từ các tệp txt không hoạt động với tôi."

Tôi cũng gặp sự cố tương tự. Macro bị lỗi nếu bạn có nhiều tệp txt để mở hơn trang tính trong sổ làm việc của bạn (mặc định là 3).
Tôi đã sửa nó bằng cách thêm phần sau ngay trước khi vòng lặp thoát ra để macro tạo một trang tính mới sau phần còn lại
ActiveWorkbook.Sheets.Add After: = Worksheets (Worksheets.Count)
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Chad, Điều này hoàn toàn phù hợp để tôi nhập nhiều tệp văn bản. Cảm ơn bạn.

Bạn có biết nếu có một cách để kéo các tên tập tin? Tôi muốn các tên tệp văn bản được sao chép vào mỗi tab trang tính excel.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Hoàn toàn tuyệt vời! Đã thử mở tất cả các tệp csv trong một trang tính và nó hoạt động tốt. Cảm ơn rất nhiều, thực sự!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, tôi đã thử chạy mã cho .xml và nó dường như không hoạt động khi tôi nhận được thông báo "không có tệp xml". Làm cách nào để sửa lỗi này?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Nó sẽ hiện ra thông báo "không có tệp xml" trong khi thư mục đã chọn của bạn không chứa tệp xml. Bạn có thể chọn đúng thư mục chứa các tệp xml trong hộp thoại bật lên sau khi chạy mã để nhập chúng vào trang tính hiện hoạt.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Nó đã làm việc! Cảm ơn
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
xin chào, saya mau tanya kalo impor txt file ke satu sheet gimana ya?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, rendy, bạn muốn nhập tất cả các tệp tin vào một trang tính hay mỗi tệp tin vào mỗi trang tính?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
tôi có mã để nhập txts vào trang tính từng txt vào từng trang tính, nhưng tôi muốn mọi txt được nhập với tên của nó thành trang tính, ý tôi là đổi tên mọi trang tính đã nhập bằng tên của txt mà tệp mã được đính kèm .. tôi muốn chỉnh sửa điều này tệp để thêm mã đổi tên trang tính với tên txts ... cảm ơn.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
tôi có mã để nhập txts vào trang tính từng txt vào từng trang tính, nhưng tôi muốn mọi txt được nhập với tên của nó thành trang tính, ý tôi là đổi tên mọi trang tính đã nhập bằng tên của txt mà tệp mã đã được đính kèm .. cảm ơn
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, Ramy, zahran, bạn có thể thử mã bên dưới có thể nhập các tệp văn bản và đổi tên trang tính thành tên tệp văn bản.
Sub LoadPipeDelimitedFiles ()
'Cập nhật bởiExtendoffice20180925
Làm mờ xStrPath dưới dạng chuỗi
Dim xFileDialog dưới dạng FileDialog
Dim xFile dưới dạng chuỗi
Dim xCount As Long
Làm mờ xWS dưới dạng trang tính

Lỗi GoTo ErrHandler
Đặt xFileDialog = Application.FileDialog (msoFileDialogFolderPicker)
xFileDialog.AllowMultiSelect = Sai
xFileDialog.title = "Chọn một thư mục [Kutools cho Excel]"
Nếu xFileDialog.Show = -1 Thì
xStrPath = xFileDialog.SelectedItems (1)
Cuối Nếu
If xStrPath = "" Then Exit Sub
Application.ScreenUpdating = Sai
xFile = Dir (xStrPath & "\ *. txt")
Làm trong khi xFile <> ""
xCount = xCount + 1
Đặt xWS = Trang tính (xCount)
xWS.Chọn
xWS.Name = "TEXT" & Left (xFile, Len (xFile) - 4)
Với ActiveSheet.QueryTables.Add (Kết nối: = "TEXT;" _
& xStrPath & "\" & xFile, Destination: = Range ("A1"))
.Name = "a" & xCount
.FieldNames = Đúng
.RowNumbers = Sai
.FillAdjacentFormulas = Sai
.PreserveFormatting = Đúng
.RefreshOnFileOpen = Sai
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = Sai
.SaveData = Đúng
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.TextFilePromptOnRefresh = Sai
.TextFilePlatform = 437
.TextFileStartRow = 1
.TextFileParseType = xlDelimited
.TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
.TextFileConsariesDelimiter = Sai
.TextFileTabDelimiter = Sai
.TextFileSemicolonDelimiter = Sai
.TextFileCommaDelimiter = Sai
.TextFileSpaceDelimiter = Sai
.TextFileOtherDelimiter = "|"
.TextFileColumnDataTypes = Mảng (1, 1, 1)
.TextFileTrailingMinusNumbers = True
.Refresh BackgroundQuery: = False
xFile = Dir
Kết thúc với
Vòng lặp
Application.ScreenUpdating = True
Thoát Sub
Trình xử lý lỗi:
MsgBox "không có tệp txt", "Kutools cho Excel"
End Sub
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào! Tôi đã sử dụng mã để hợp nhất nhiều tệp XML thành một, nhưng không may là các cột bị lộn xộn. 5 tệp được hợp nhất đều có cùng định dạng. Có cách nào để sửa lỗi này không? Tôi cũng tự hỏi liệu có cách nào để loại bỏ các tiêu đề bị trùng lặp khi các tệp được hợp nhất hay không. Cảm ơn bạn!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Cảm ơn bạn. Trang web này đã được một sự trợ giúp lớn. Tôi có một vấn đề mà tôi không thể tìm ra. Tôi đang cố gắng nhập nhiều tệp csv vào một trang tính riêng biệt trong excel và mỗi trang tính được đổi tên theo tên tệp của tệp csv. Tôi biết điều này đã được đề cập bên dưới đối với tệp txt nhưng tôi đang làm việc với tệp csv. Cảm ơn trước.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào - Tôi đang sử dụng tính năng nhập tất cả các tệp csv vào một tệp được liệt kê ở trên "Nhập nhiều tệp Csv từ một thư mục vào một trang tính duy nhất với VBA" - tôi muốn xác định thư mục mà nó thu thập dữ liệu mà không cần phải chọn theo cách thủ công nó. Điều này có thể được thực hiện? cảm ơn - SW.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, Scott W, tôi thấy mã VBA có thể giúp được bạn.
Tùy chọn rõ ràng

Sub ImportCSVsWithReference ()
'Tác giả: Jerry Beaucaire
'Ngày: 10/16/2010
'Tóm tắt: Nhập tất cả các tệp CSV từ một thư mục vào một trang tính duy nhất
'thêm một trường trong cột A liệt kê các tên tệp CSV

Làm mờ wbCSV dưới dạng sổ làm việc
Dim wsMstr As Worksheet: Đặt wsMstr = ThisWorkbook.Sheets ("Sheet1")
Dim fPath As String: fPath = "C: \ Users \ DT168 \ Desktop \ New folder \" 'đường dẫn đến tệp CSV, bao gồm cuối cùng \
Làm mờ fCSV dưới dạng chuỗi

If MsgBox ("Xóa trang tính hiện có trước khi nhập?", VbYesNo, "Xóa?") _
= vbYes Sau đó wsMstr.UsedRange.Clear

Application.ScreenUpdating = False 'macro tăng tốc độ

fCSV = Dir (fPath & "* .csv") 'bắt đầu danh sách tệp CSV

Do While Len (fCSV)> 0
'mở tệp CSV
Đặt wbCSV = Workbooks.Open (fPath & fCSV)
'chèn cột A và thêm tên CSV
Cột (1). Chèn xlShiftToRight
Các cột (1) .SpecialCells (xlBlanks) .Value = ActiveSheet.Name
'sao chép ngày vào trang tính chính và đóng tệp nguồn
ActiveSheet.UsedRange.Copy wsMstr.Range ("A" & Rows.Count) .End (xlUp) .Offset (1)
wbCSV. Đóng Sai
'sẵn sàng CSV tiếp theo
fCSV = Thư mục
Vòng lặp

Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Cách loại bỏ tiêu đề và cột tên tệp CSV trùng lặp. Xin hãy giúp đỡ .... Tôi đã xem qua một số bài báo, nhưng tiếc là tất cả đều cho kết quả giống nhau.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào - Tôi đã sử dụng mã VBA của bạn để trích xuất dữ liệu từ nhiều tệp CSV sang tệp excel (mã trên trang này) và chuyển đổi tệp csv sang tệp excel (cái này: https://www.extendoffice.com/documents/excel/4615-excel-batch-convert-csv-to-xls-xlsx.html), với kết quả tuyệt vời. Họ đã giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Tuy nhiên, tôi nhận thấy một vấn đề chung với cả hai loại mã này. Để làm rõ, hệ thống của tôi được thiết lập để sử dụng tiêu chuẩn Châu Âu về ngày tháng, trong khi một số tệp CSV mà tôi nhận được cho công việc của mình có chứa ngày tháng theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Vấn đề đầu tiên là, khi tôi trích xuất hoặc chuyển đổi dữ liệu từ tệp CSV có chứa ngày tháng ở định dạng Hoa Kỳ, tất cả những ngày tháng đó đều bị đảo ngược (khớp với tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu mà hệ thống của tôi sử dụng). Điều này thật tuyệt nhưng nó cũng khiến tôi gặp rắc rối vì tôi không biết mã sẽ đảo ngược ngày tháng cho tôi, vì vậy tôi đã tiếp tục và làm lại điều tương tự. Vấn đề thứ hai là, đối với các tệp CSV chứa ngày đã có cùng định dạng với định dạng mà hệ thống của tôi sử dụng (tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu), chỉ những ngày không rõ ràng mới được đảo ngược (tức là 04/05/2019 - 05/04/2019), còn những cái đã quá rõ ràng thì vẫn không thay đổi (tức ngày 30/04/2019).

Những gì tôi muốn các mã thực hiện, giống hệt như chúng được hiển thị ở đây, chỉ có điều chúng phải sao chép và dán dữ liệu (đặc biệt là ngày tháng) theo các định dạng chính xác được sử dụng trong tệp gốc. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa mọi nhầm lẫn và sai lầm có thể xảy ra. Tôi muốn học VBA để một ngày nào đó tôi có thể viết mã của riêng mình, nhưng hiện tại, tôi thậm chí không thể sửa đổi các phần của mã hiện có cho phù hợp với nhu cầu của mình. Vì vậy, nếu bạn có thể giúp, vui lòng cho tôi biết nơi tôi nên đặt các mã đã sửa đổi (mà bạn nghĩ ra) vào các mã hiện có. Tôi đánh giá cao tất cả các phản hồi và hỗ trợ mà tôi có thể nhận được. Cảm ơn tất cả!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào Marshall, trong phương thức Workbooks.Open, hãy thêm tùy chọn Local: = True.

tức là
Đặt xWb = Workbooks.Open (xStrPath & "\" & xFile, Local: = True)
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Cảm ơn Robert rất nhiều. Xin lỗi, tôi không thể trả lời bạn sớm hơn. Tôi đã không nhận được bất kỳ thông báo cho đến bây giờ. Tôi sẽ thử cái này và quay lại với bạn sau để cho bạn biết nếu cái này có hiệu quả.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Hi Robert,
Lại là tôi. Tôi đã mất một lúc để thực sự có thời gian để tìm ra phần "Local: True" nên được thêm vào phần nào của mã. Kết quả trở nên tuyệt vời vì ngày tháng không còn bị đảo ngược. Cảm ơn bạn!
Đối với bất kỳ ai gặp vấn đề tương tự, chỉ cần thay đổi dòng này:
Đặt xWb = Workbooks.OpenXML (xStrPath & "\" & xFile)

Về điều này:
Đặt xWb = Workbooks.Open (xStrPath & "\" & xFile, Local: = True)
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, có cách nào để nhập nhiều tệp csv có dấu chấm phẩy làm dấu phân cách không? Cảm ơn bạn!
PS Bài viết hay!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Chào nhóm

Tôi đang sử dụng mã để nhập Nhiều tệp XML vào một trang tính bằng VBA. Tuy nhiên, vấn đề tôi đang gặp phải là khi số hàng đạt đến khoảng 650000, thì nó không xử lý phần còn lại của các tệp xml trong thư mục và đưa ra lỗi không có tệp xml . Cần sự hỗ trợ của bạn để tăng số lượng này.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Chào các chuyên gia

Tôi đang sử dụng mã trên để nhập nhiều tệp xml vào 1 trang tính bằng VBA tuy nhiên vấn đề tôi đang gặp phải là khi số hàng đạt đến 650000 trong một trang tính thì mã này không xử lý phần còn lại của tệp xml trong thư mục. Nó báo lỗi "no files.xml". Yêu cầu sự hỗ trợ của bạn
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào: Hướng dẫn nhập nhiều xmls vào một tab của tài liệu excel hoạt động nhưng bạn băn khoăn không biết làm cách nào để sắp xếp các cột. Các xmls của tôi không có thẻ giống nhau. Chúng được thiết lập sao cho nếu xml không có dữ liệu cho một số tiêu đề (thẻ) thì tiêu đề đó bị thiếu trong xml đó. Có cách nào để nhập xmls để các tiêu đề giống nhau từ mỗi xml và dữ liệu được liên kết rơi vào cùng một cột của excel không?
Không có bình luận nào được đăng ở đây
Tải thêm
Để lại ý kiến ​​của bạn
Đăng với tư cách khách
×
Đánh giá bài viết này:
0   Nhân vật
Các vị trí được đề xuất

Kết nối với chúng tôi

Bản quyền © 2009 - www.extendoffice.com. | Đã đăng ký Bản quyền. cung cấp bởi ExtendOffice. | BẢN ĐỒ CHI NHÁNH
Microsoft và logo Office là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.
Được bảo vệ bởi Sectigo SSL