Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Làm thế nào để tính hoặc chỉ định điểm chữ cái trong Excel?

Để chỉ định điểm chữ cái cho mỗi học sinh dựa trên điểm số của họ có thể là một nhiệm vụ phổ biến đối với một giáo viên. Ví dụ: tôi có thang điểm được xác định trong đó điểm 0-59 = F, 60-69 = D, 70-79 = C, 80-89 = B và 90-100 = A như ảnh chụp màn hình sau. Trong Excel, làm thế nào bạn có thể tính điểm chữ cái dựa trên điểm số một cách nhanh chóng và dễ dàng?


Tính điểm chữ cái dựa trên các giá trị điểm với hàm IF

Để lấy điểm chữ cái dựa trên các giá trị điểm, hàm IF lồng nhau trong Excel có thể giúp bạn giải quyết công việc này.

Cú pháp chung là:

=IF (condition1, value_if_true1, IF (condition2, value_if_true2, IF (condition3, value_if_true3, value_if_false3)))
 • condition1, condition2, condition3: Các điều kiện bạn muốn kiểm tra.
 • value_if_true1, value_if_true2, value_if_true3: Giá trị mà bạn muốn trả về nếu kết quả của các điều kiện là TRUE.
 • value_if_false3: Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của điều kiện là FALSE.

1. Vui lòng nhập hoặc sao chép công thức dưới đây vào ô trống mà bạn muốn nhận kết quả:

=IF(B2>=90,"A",IF(B2>=80,"B",IF(B2>=70,"C",IF(B2>=60,"D","F"))))

Giải thích về công thức IF lồng nhau phức tạp này:

 • Nếu Điểm (trong ô B2) bằng hoặc lớn hơn 90, thì học sinh đạt điểm A.
 • Nếu điểm bằng hoặc lớn hơn 80 thì học sinh đạt điểm B.
 • Nếu Điểm bằng hoặc lớn hơn 70, thì học sinh đạt điểm C.
 • Nếu Điểm bằng hoặc lớn hơn 60 thì học sinh đạt điểm D.
 • Nếu không, học sinh đạt điểm F.

Lời khuyên: Trong công thức trên:

 • B2: là ô bạn muốn chuyển đổi số thành cấp chữ cái.
 • những con số 90, 80, 7060: là những con số bạn cần để ấn định thang điểm.

2. Sau đó, kéo chốt điền xuống các ô để áp dụng công thức này và loại chữ cái đã được hiển thị trong mỗi ô như sau:

Bấm để biết thêm hàm IF ...


ảnh tab văn phòng

Sắp tới mùa sa thải rồi, vẫn chậm chạp làm việc?
-- Tab văn phòng tăng tốc độ của bạn, tiết kiệm 50% thời gian làm việc!

 •  Kinh ngạc! Việc vận hành nhiều tài liệu thậm chí còn thư giãn và thuận tiện hơn so với một tài liệu;
 •  So với các trình duyệt web khác, giao diện của Tab Office mạnh mẽ và thẩm mỹ hơn;
 •  Giảm hàng nghìn cú click chuột tẻ nhạt, tạm biệt bệnh thoái hóa đốt sống cổ và tay chuột;
 •  Được 90,000 giới tinh hoa và hơn 300 công ty nổi tiếng lựa chọn!
Tính năng đầy đủ, Dùng thử miễn phí 30 ngày          Tìm hiểu thêm             Download Now!
 

Tính điểm chữ cái dựa trên giá trị điểm với hàm VLOOKUP

Nếu hàm if lồng nhau ở trên hơi khó hiểu đối với bạn, thì ở đây, hàm Vlookup trong excel cũng có thể giúp bạn.

Cú pháp chung là:

=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])
 • lookup_value: Giá trị bạn muốn tìm kiếm trong table_array.
 • table_array: Một dải ô trong bảng nguồn chứa dữ liệu bạn muốn sử dụng.
 • col_index_num: Số cột trong table_array mà bạn muốn trả về giá trị phù hợp.
 • range_lookup: Giá trị là TRUE hoặc FALSE.
 • nếu TRUE hoặc bị bỏ qua, Vlookup trả về kết quả khớp chính xác hoặc gần đúng
 • nếu FALSE, Vlookup sẽ chỉ tìm thấy một kết quả phù hợp chính xác

1. Đầu tiên, bạn nên tạo một bảng tra cứu như hình minh họa bên dưới, sau đó sử dụng hàm Vlookup với phép toán gần đúng để nhận kết quả.

Chú thích: Điều quan trọng là bảng tra cứu phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần để công thức VLOOKUP có được kết quả phù hợp với kết quả gần đúng.

2. Sau đó, nhập hoặc sao chép công thức sau vào ô trống - ví dụ: C3:

=VLOOKUP(B2,$F$2:$G$6,2,TRUE)

Lời khuyên: Trong công thức trên:

 • B2: đề cập đến điểm học sinh mà bạn muốn tính điểm chữ cái.
 • $ F $ 2: $ G $ 6: Đây là bảng mà giá trị tra cứu sẽ được trả về.
 • 2: Số cột trong bảng tra cứu để trả về giá trị phù hợp.
 • TRUE: Cho biết để tìm giá trị khớp gần đúng.

3. Và sau đó, kéo chốt điền xuống các ô mà bạn muốn áp dụng công thức này, bây giờ, bạn có thể xem tất cả các loại chữ cái dựa trên bảng thang điểm tương ứng được tính cùng một lúc, xem ảnh chụp màn hình:

Bấm để biết thêm hàm Vlookup ...


Tính điểm chữ cái dựa trên giá trị điểm với hàm IFS (Excel 2019 và Office 365)

Nếu bạn có Excel 2019 hoặc Office 365, thì hàm IFS mới cũng có thể giúp bạn hoàn thành công việc này.

Cú pháp chung là:

=IFS( logical_test1, value_if_true1, [logical_test2, value_if_true2],... )
 • logical_test1: Điều kiện đầu tiên đánh giá là TRUE hoặc FALSE.
 • value_if_true1: Trả về kết quả nếu logic_test1 là TRUE. Nó có thể trống.
 • logical_test2: Điều kiện thứ hai đánh giá là TRUE hoặc FALSE.
 • value_if_true2: Trả về kết quả thứ hai nếu logic_test2 là TRUE. Nó có thể trống.

1. Vui lòng nhập hoặc sao chép công thức dưới đây vào một ô trống:

=IFS(B2>=90,"A",B2>=80,"B",B2>=70,"C",B2>=60,"D",B2<60,"F")

2. Sau đó, kéo chốt điền xuống các ô để áp dụng công thức này và loại chữ cái đã được hiển thị như ảnh chụp màn hình sau:

Bấm để biết thêm hàm IFS ...


Các bài báo danh mục văn bản tương đối hơn:

 • Phân loại dữ liệu dựa trên giá trị trong Excel
 • Giả sử, bạn cần phân loại danh sách dữ liệu dựa trên các giá trị, chẳng hạn như, nếu dữ liệu lớn hơn 90, nó sẽ được phân loại là Cao, nếu lớn hơn 60 và nhỏ hơn 90, nó sẽ được phân loại là Trung bình, nếu là nhỏ hơn 60, được phân loại là Thấp, làm cách nào bạn có thể giải quyết công việc này trong Excel?
 • Chỉ định một giá trị hoặc danh mục dựa trên một dãy số
 • Bài viết này đang nói về việc gán giá trị hoặc danh mục liên quan đến một phạm vi được chỉ định trong Excel. Ví dụ: nếu số đã cho nằm trong khoảng từ 0 đến 100, hãy gán giá trị 5, nếu từ 101 đến 500, hãy gán 10 và đối với phạm vi 501 đến 1000, hãy gán 15. Phương pháp trong bài viết này có thể giúp bạn vượt qua.
 • Gán số sê-ri cho các giá trị trùng lặp hoặc duy nhất
 • Nếu bạn có danh sách các giá trị chứa một số bản sao, chúng tôi có thể gán số thứ tự cho các giá trị trùng lặp hoặc duy nhất không? Nó có nghĩa là đưa ra một thứ tự tuần tự cho các giá trị trùng lặp hoặc giá trị duy nhất. Bài viết này, tôi sẽ nói về một số công thức đơn giản để giúp bạn giải quyết công việc này trong Excel.
 • Chuyển đổi chữ cái thành số trong Excel
 • Nếu bạn có một trang tính chứa tên học sinh và điểm chữ cái, bây giờ bạn muốn chuyển đổi điểm chữ cái thành điểm số tương đối như hình minh họa bên dưới. Bạn có thể chuyển đổi từng cái một, nhưng rất mất thời gian trong khi có rất nhiều thứ để chuyển đổi.

 • Thanh siêu công thức (dễ dàng chỉnh sửa nhiều dòng văn bản và công thức); Bố cục đọc (dễ dàng đọc và chỉnh sửa số lượng ô lớn); Dán vào Dải ô đã Lọchữu ích. Cảm ơn !
 • Hợp nhất các ô / hàng / cột và Lưu giữ dữ liệu; Nội dung phân chia ô; Kết hợp các hàng trùng lặp và Tổng / Trung bình... Ngăn chặn các ô trùng lặp; So sánh các dãyhữu ích. Cảm ơn !
 • Chọn trùng lặp hoặc duy nhất Hàng; Chọn hàng trống (tất cả các ô đều trống); Tìm siêu và Tìm mờ trong Nhiều Sổ làm việc; Chọn ngẫu nhiên ...
 • Bản sao chính xác Nhiều ô mà không thay đổi tham chiếu công thức; Tự động tạo tài liệu tham khảo sang Nhiều Trang tính; Chèn Bullets, Hộp kiểm và hơn thế nữa ...
 • Yêu thích và Chèn công thức nhanh chóng, Dãy, Biểu đồ và Hình ảnh; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email ...
 • Trích xuất văn bản, Thêm Văn bản, Xóa theo Vị trí, Xóa không gian; Tạo và In Tổng số phân trang; Chuyển đổi giữa nội dung ô và nhận xéthữu ích. Cảm ơn !
 • Siêu lọc (lưu và áp dụng các lược đồ lọc cho các trang tính khác); Sắp xếp nâng cao theo tháng / tuần / ngày, tần suất và hơn thế nữa; Bộ lọc đặc biệt bằng cách in đậm, in nghiêng ...
 • Kết hợp Workbook và WorkSheets; Hợp nhất các bảng dựa trên các cột chính; Chia dữ liệu thành nhiều trang tính; Chuyển đổi hàng loạt xls, xlsx và PDFhữu ích. Cảm ơn !
 • Nhóm bảng tổng hợp theo số tuần, ngày trong tuần và hơn thế nữa ... Hiển thị các ô đã mở khóa, đã khóa bởi các màu sắc khác nhau; Đánh dấu các ô có công thức / tênhữu ích. Cảm ơn !
tab kte 201905
 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
officetab dưới cùng
Nhận xét (55)
Chưa có xếp hạng. Hãy là người đầu tiên xếp hạng!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Thật hữu ích!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
xin chào! thỉnh thoảng vắng học sinh. Làm thế nào tôi có thể viết câu lệnh IF để học sinh vắng mặt được xếp loại Abs chứ không phải là A? dưới Điểm tôi viết Abs hoặc tôi để trống và tôi viết câu lệnh IF để trả về điểm Abs
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Đang cố gắng xây dựng công thức Excel cho Bảng điểm đại học nhưng hơi khó hiểu, các Khóa học khác 3 Tín chỉ tương đương 12 điểm và 12 điểm cũng bằng A Đối với Toán 4 Giờ tín chỉ tương đương 16 điểm và 16 điểm cũng bằng A (Nhưng đối với Toán B cũng bằng 12 điểm ROTC & PE 1 Giờ tín dụng tương đương 4 Điểm. Bạn có thể giúp đỡ không?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Cảm ơn rất nhiều.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
cảm ơn bạn rất nhiều
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Cảm ơn nhiều
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
thật tuyệt đấy
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
NÓ HỮU ÍCH
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi muốn nếu có 30% thì rớt nhiều hơn thì điểm c cao hơn thì 45% điểm D nhiều hơn thì điểm A là 60% rồi điểm A + là 80%. Hãy đảm bảo rằng nó đang sử dụng trên hàng phần trăm
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, hài lòng!
Cả hai phương pháp trên đều có thể hoạt động tốt cho các ô phần trăm, hãy thử nó. Cảm ơn bạn!

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào khác, hãy bình luận tại đây.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi đang cố gắng thêm một câu lệnh IF nữa vào công thức này và cần một số trợ giúp!

=IF(G3<$S$4,$R$4,IF(G3<$S$5,$R$5,IF(G3<$S$6,$R$6,IF(G3<$S$7,$R$7,IF(G3<$S$8,$R$8,IF(G3<$S$9,$R$9,IF(G3<$S$10,$R$10,IF(G3<$S$11,$R$11,$R$12))))))))
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Nó rất hữu ích cho tôi. Thanks :-)
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Cảm ơn rât nhiều..
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Nếu học sinh vắng mặt thì tính tỷ lệ phần trăm như thế nào ???
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
có thể có hướng dẫn từng bước ... nó rất hữu ích
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Cố gắng chuyển đổi 10% -29% dưới dạng giá trị 1, 30% -39% dưới dạng giá trị 2, 40% -49% dưới dạng giá trị 3, 50% -59% dưới dạng giá trị 4, v.v. Trợ giúp với các công thức excel
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Chào Adam,
Để giải quyết vấn đề của bạn, vui lòng áp dụng công thức dưới đây:
=IF(A2>=60%," ",IF(A2>=50%,"4",IF(A2>=40%,"3",IF(A2>=30%,"2",IF(A2>=10%,"1"," ")))))

Hãy cố gắng, hy vọng nó có thể giúp bạn!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
nó không thể giúp được
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi đang xây dựng một bảng báo cáo cho học sinh nhưng tôi không tìm thấy vị trí bằng excel (1, 2, .......................)
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Điểm của học sinh của tôi dựa trên công thức sau đây sẽ cần phải xử lý điều này như thế nào?

A 630 trở lên
B 560 đến 629
C 490 đến 559
D 420 đến 489
F 419 trở xuống
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Chào John,
Vui lòng áp dụng công thức dưới đây để giải quyết vấn đề của bạn:
=IF(A1>=630,"A",IF(A1>=560,"B",IF(A1>=490,"C",IF(A1>=420,"D","F"))))

Hãy cố gắng, hy vọng nó có thể giúp bạn!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Cảm ơn bạn rất nhiều- nó hoạt động rất tốt.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Còn nếu bạn muốn nhận xét về điểm
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi muốn gán giá trị cho các loại chữ cái, làm cách nào để xử lý nó? Ví dụ, điểm của học sinh của tôi là A, A-, B + B, B- cho đến E, với A = 12, A- = 11, B + = 10 và E = 1. Tôi có thể sử dụng công thức nào?
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
=IF(A2>97,"A+",IF(A2>93,"A",IF(A2>90,"A-",IF(A2>87,"B+",IF(A2>83,"B",IF(A2>80,"B-",IF(A2>77,"C+",IF(A2>73,"C",IF(A2>70,"C-",IF(A2>67,"D+",IF(A2>63,"D",IF(A2>60,"D-","F"))))))))))))
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
A1-91 đến 100,
A2-81 đến 90,
B1-71 đến 80,
B2-61 đến 70,
C1-51 đến60,
C2-41 đến50,
D1-35 đến40,
D2-0TO34.
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, HARI,
Để giải quyết vấn đề của bạn, vui lòng áp dụng công thức sau:

=IF(A1>=91,"A1",IF(A1>=81,"A2",IF(A1>=71,"B1",IF(A1>=61,"B2",IF(A1>=51,"C1",IF(A1>=41,"C2",IF(A1>=35,"D1","D2")))))))

Hãy thử nó, cảm ơn bạn!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Tôi đang sử dụng công thức này nhưng nó có vẻ hiệu quả. Không có thông báo lỗi nhưng nó chỉ chuyển đổi điểm số của học sinh theo thứ tự PP MP MM DM và như vậy, nó dường như không tính đến số lượng và tôi dường như không thể hiểu được điều gì đang xảy ra bất kỳ lời khuyên nào?


840-879 PP

880-919 MP

920-959 MM

960-999 DM

1000-1029 DD

1030-1059 D * D

1060+ D * D *


=IF(Y3>=840,AB3,IF(Y3>=880,AB4,IF(Y3>=920,AB5,IF(Y3>=960,AB6,IF(Y3>=1000,AB7,IF(Y3>=1030,AB8,IF(Y3>=1060,AB9"NYA")))))))
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
Xin chào, Natasha,
Bạn nên thay đổi công thức của mình như sau:
=IF(A1>=1060,"D*D*",IF(A1>=1030,"D*D",IF(A1>=1000,"DD",IF(A1>=960,"DM",IF(A1>=920,"MM",IF(A1>=880,"MP",IF(A1>=840,"PP","NYA")))))))
Hoặc bạn có thể tham chiếu các ô của lớp, nhưng bạn nên thêm tham chiếu tuyệt đối vào ô, chẳng hạn như: $ AB $ 3.

Hãy cố gắng, cảm ơn bạn!
Nhận xét này đã được giảm thiểu bởi người điều hành trên trang web
= IF (G7> = 40.0, "Khả năng bị sốt cao", IF (G7> = 37.6, "khả năng bị sốt", nếu (và, G7 <= 39.9, "khả năng bị sốt", IF (G7> = 35.1, "Ok" ,, if (và G7 <= 37.5, "Ok" IF (B2 <= 35.0, "Ok", "Có vẻ thấp"))))
Không có bình luận nào được đăng ở đây
Tải thêm

Kết nối với chúng tôi

Bản quyền © 2009 - www.extendoffice.com. | Đã đăng ký Bản quyền. cung cấp bởi ExtendOffice. | BẢN ĐỒ CHI NHÁNH
Microsoft và logo Office là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.
Được bảo vệ bởi Sectigo SSL