Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Làm cách nào để thêm các chữ ký khác nhau vào nhiều tài khoản email khi trả lời hoặc chuyển tiếp trong Outlook?

Từ hướng dẫn: Chữ ký email trong Outlook, bạn nên biết cách tạo chữ ký trong Outlook. Tuy nhiên, sau khi tạo chữ ký mới, bạn sẽ phải thêm chữ ký đã tạo theo cách thủ công nếu bạn muốn thêm chữ ký đó khi trả lời hoặc chuyển tiếp thư bằng cách chọn Chữ ký > Chữ ký đã tạo trong cửa sổ tin nhắn.

Tất nhiên, bạn có thể yêu cầu Outlook tự động thêm chữ ký khi bạn trả lời hoặc chuyển tiếp thư mới bằng cách bấm vào Chữ ký > Chữ kývà chọn chữ ký cho một tài khoản email cụ thể như hình bên dưới.

Tuy nhiên, nếu bạn có nhiều tài khoản email và muốn thêm các chữ ký khác nhau cho nhiều tài khoản của mình theo đợt thì sao? Trong hướng dẫn này, tôi sẽ giới thiệu một phương pháp VBA để giúp bạn hoàn thành công việc này một cách dễ dàng.


Thêm các chữ ký khác nhau vào nhiều tài khoản email khi trả lời hoặc chuyển tiếp trong Outlook

1. Trong Outlook của bạn, nhấn nút Khác + F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications.

2. Trong cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications, nhấp đúp chuột vào ĐâyOutlookSession trong ngăn Dự án và sao chép mã VBA bên dưới vào cửa sổ ThisOutlookSession (Mã). Xem ảnh chụp màn hình:

Mã VBA: Thêm các chữ ký khác nhau vào nhiều tài khoản email khi tạo email mới trong Outlook - ThisOutlookSession

Public WithEvents GInspectors As Inspectors
Public WithEvents GExplorer As Explorer

Private Sub Application_Startup()
 Set GInspectors = Application.Inspectors
 Set GExplorer = Application.ActiveExplorer
End Sub

Private Sub GExplorer_InlineResponse(ByVal Item As Object)
‘Update by ExtendOffice
Dim xMail As MailItem
On Error Resume Next
EndTimer
If Item.Class = olMail Then
 Set xMail = Item
 Set GInspector = Nothing
 Set GInspector = xMail.GetInspector
 StartTimer
End If
End Sub

Private Sub GInspectors_NewInspector(ByVal Inspector As Inspector)
 On Error Resume Next
 EndTimer
 Set GInspector = Nothing
 Set GInspector = Inspector
 StartTimer
End Sub

3. Trong cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications, bấm Chèn > Mô-đun. Sau đó sao chép mã VBA sau vào cửa sổ Mô-đun.

Mã VBA: Thêm các chữ ký khác nhau vào nhiều tài khoản email khi trả lời hoặc chuyển tiếp trong Outlook - Mô-đun

Public Declare PtrSafe Function SetTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As LongPtr) As Long
Public Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
Public TimerID As Long
Public GInspector As Inspector

Sub StartTimer()
 On Error Resume Next
 TimerID = SetTimer(0&, 0&, 1000&, AddressOf TimerProc)
End Sub

Sub EndTimer()
 On Error Resume Next
 KillTimer 0&, TimerID
End Sub

Sub TimerProc(ByVal HWnd As Long, ByVal uMsg As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal dwTimer As Long)
 On Error Resume Next
 Call SetSignatureToAccount
 EndTimer
End Sub

Sub SetSignatureToAccount()
‘Update by ExtendOffice
Dim xMail As MailItem
Dim xSignatureFile, xSignaturePath As String
Dim xSubject As String
Dim xDoc As Document
Dim xAccount As Account
Dim xIsNew As Boolean
Dim xInspector As Inspector
Const PR_SMTP_ADDRESS As String = "http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x39FE001E"
On Error Resume Next
xSignaturePath = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders(5) + "\Microsoft\Signatures\"
xSubject = GInspector.Caption
Set xDoc = GInspector.WordEditor
xIsNew = False
Set xMail = GInspector.CurrentItem
Select Case xMail.Parent.Parent
 Case "name1@example.com" 'Replace the email address in double quotes
  If VBA.InStr(xSubject, "RE: ") Then
   xSignatureFile = xSignaturePath & "Signature1.htm" 'Replace "Signature1" with your actual signature name that you will set as the signature when you reply to a message.
  ElseIf VBA.InStr(xSubject, "FW: ") Then
   xSignatureFile = xSignaturePath & "Signature2.htm" 'Replace "Signature2" with your actual signature name that you will set as the signature when you forward a message.
  Else
   xIsNew = True
   Exit Sub
  End If
 Case "name2@example.com" 'Replace the email address in double quotes
  If VBA.InStr(xSubject, "RE: ") Then
   xSignatureFile = xSignaturePath & "Signature3.htm" 'Replace "Signature3" with your actual signature name that you will set as the signature when you reply to a message.
  ElseIf VBA.InStr(xSubject, "FW: ") Then
   xSignatureFile = xSignaturePath & "Signature4.htm" 'Replace "Signature4" with your actual signature name that you will set as the signature when you forward a message.
  Else
   xIsNew = True
   Exit Sub
  End If
 'Add more Cases for more email accounts
End Select
If xIsNew = True Then
 With xDoc.Application.Selection
  .WholeStory
  .EndKey
  .InsertParagraphAfter
  .MoveDown Unit:=wdLine, Count:=1
  .InsertFile FileName:=xSignatureFile, Link:=False, Attachment:=False
 End With
Else
 With xDoc.Application.Selection
  .MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=1
  .HomeKey Emptyparam, Emptyparam
  .InsertFile FileName:=xSignatureFile, Link:=False, Attachment:=False
 End With
End If
Set xDoc = Nothing
Set GInspector = Nothing
Set xMail = Nothing
End Sub
LƯU Ý
 • 1) Bạn nên thay thế name1@example.comname2@example.com ở hàng thứ 39 và 48 đến địa chỉ email thực của bạn.
 • 2) Bạn nên thay thế Chữ ký ở các hàng thứ 41, 43, 50 và 52 thành tên chữ ký thực của bạn theo nhận xét.
 • 3) Với mã VBA ở trên, chúng ta có thể thêm chữ ký cho hai tài khoản email. Nếu bạn có nhiều tài khoản hơn, hãy thay thế hàng thứ 57 của mã bằng nhiều Trường hợp hơn:
 • Trường hợp "name@example.com"
  Nếu VBA.InStr(xSubject, "RE:") = 1 Thì
  xSignatureFile = xSignaturePath & "Signature1.htm"
  ElseIf VBA.InStr(xSubject, "FW:") = 1 thì
  xSignatureFile = xSignaturePath & "Signature2.htm"
  Khác
  xIsNew = Đúng
  Thoát Sub
  Cuối Nếu

4. Trong cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications, bấm CÔNG CỤ > dự án, chọn hộp bên cạnh Thư viện đối tượng Microsoft Word 16.0, Và nhấp vào OK.

5. Khởi động lại Outlook và lưu mã VBA.

6. Bây giờ, khi bạn trả lời hoặc chuyển tiếp thư bằng tài khoản email mà bạn đã thiết lập chữ ký, chữ ký tương ứng sẽ được thêm tự động.

LƯU Ý Nếu bạn thấy có hai chữ ký được thêm vào khi bạn trả lời hoặc chuyển tiếp thư bằng tài khoản email, vui lòng nhấp vào Chữ ký > Chữ ký trong cửa sổ tin nhắn. Trong phần Chọn chữ ký mặc định, hãy chọn tài khoản email có hai chữ ký, rồi chọn (None) từ danh sách thả xuống Trả lời/chuyển tiếp.


Các bài liên quan

Làm thế nào để Nhập hoặc Chèn Chữ ký HTML trong Outlook?

Ví dụ: bạn đã tải xuống một số chữ ký HTML từ các trang web và muốn nhập chúng vào Outlook của mình. Bất kỳ cách dễ dàng? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn nhập hoặc chèn chữ ký HTML vào Outlook từng bước.

Làm cách nào để chèn màu nền vào chữ ký Outlook?

Thật dễ dàng để thêm hoặc xóa màu nền trong email trong Outlook. Tuy nhiên, làm cách nào bạn có thể chèn hoặc xóa màu nền trong chữ ký Outlook? Cách giải quyết dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết nó:

Làm cách nào để thêm các chữ ký khác nhau vào nhiều tài khoản email khi tạo email mới trong Outlook?

Nếu bạn muốn Outlook tự động thêm chữ ký khi bạn tạo thư mới, bạn sẽ cần định cấu hình chữ ký mặc định bằng cách bấm vào Chữ ký > Chữ ký, rồi chọn chữ ký cho một tài khoản email cụ thể như minh họa bên dưới. Tuy nhiên, nếu bạn có nhiều tài khoản email và muốn thêm các chữ ký khác nhau cho nhiều tài khoản của mình theo đợt thì sao? Trong hướng dẫn này, tôi sẽ giới thiệu một phương pháp VBA để giúp bạn hoàn thành công việc này một cách dễ dàng.

Làm cách nào để đặt các chữ ký khác nhau cho trả lời và chuyển tiếp trong Outlook?

Thông thường, bạn có thể đặt các chữ ký khác nhau cho các tài khoản khác nhau trong Outlook của mình, nhưng, bạn đã bao giờ cố gắng áp dụng các chữ ký khác nhau cho thư trả lời và chuyển tiếp. Nó có nghĩa là, khi bạn trả lời email, chữ ký1 sẽ được chèn vào, khi bạn chuyển tiếp email, chữ ký 2 sẽ được áp dụng. Làm cách nào bạn có thể giải quyết công việc này trong Outlook?


Kutools cho Outlook - Cung cấp 100 Tính năng Nâng cao cho Outlook và Làm cho Công việc Dễ dàng hơn Nhiều!

 • Auto CC / BCC bởi các quy tắc khi gửi email; Tự động chuyển tiếp Nhiều Email theo tùy chỉnh; Tự động trả lời không có máy chủ trao đổi và các tính năng tự động khác ...
 • Cảnh báo BCC - hiển thị tin nhắn khi bạn cố gắng trả lời tất cả nếu địa chỉ thư của bạn có trong danh sách BCC; Nhắc nhở khi thiếu tệp đính kèmvà các tính năng nhắc nhở khác ...
 • Trả lời (Tất cả) Với Tất cả Tệp đính kèm trong cuộc trò chuyện qua thư; Trả lời nhiều email trong vài giây; Tự động thêm lời chào khi trả lời; Thêm Ngày vào chủ đề ...
 • Công cụ Tệp đính kèm: Quản lý Tất cả Tệp đính kèm trong Tất cả Thư, Tự động tách, Nén tất cả, Đổi tên tất cả, Lưu tất cả ... Báo cáo nhanh, Đếm thư đã chọnhữu ích. Cảm ơn !
 • Email rác mạnh mẽ Theo phong tục; Xóa thư và liên hệ trùng lặphữu ích. Cảm ơn ! Cho phép bạn làm việc thông minh hơn, nhanh hơn và tốt hơn trong Outlook.
shot kutools triển vọng tab kutools 1180x121
shot kutools triển vọng kutools plus tab 1180x121
 
Nhận xét (0)
Chưa có xếp hạng. Hãy là người đầu tiên xếp hạng!
Không có bình luận nào được đăng ở đây
Để lại ý kiến ​​của bạn
Đăng với tư cách khách
×
Đánh giá bài viết này:
0   Nhân vật
Các vị trí được đề xuất

Kết nối với chúng tôi

Bản quyền © 2009 - www.extendoffice.com. | Đã đăng ký Bản quyền. cung cấp bởi ExtendOffice. | BẢN ĐỒ CHI NHÁNH
Microsoft và logo Office là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.
Được bảo vệ bởi Sectigo SSL