Bỏ qua nội dung chính

Tải xuống gói cài đặt 32 bit hay 64 bit?

Chúng tôi luôn khuyên bạn tải xuống các gói cài đặt EXE bằng cách nhấp vào Tải xuống miễn phí tại đây từ trang tải xuống phần mềm.

Lưu ý: 64-bit hoặc 32-bit chỉ đề cập đến Microsoft Office 2010 và 2013, không đề cập đến phiên bản Windows của bạn.

Nếu bạn định triển khai phần mềm của chúng tôi bằng cách sử dụng gói MSI, bạn nên biết rằng có gói cài đặt MSI 32 bit và gói cài đặt MSI 64 bit. Đối với Microsoft Office 2003, 2007 hoặc 32 bit Microsoft Office 2010/2013, vui lòng tải xuống MSI 32 bit. Sử dụng Microsoft Office 64/2010 2013 bit, vui lòng tải xuống gói MSI 64 bit.

  • Làm cách nào để kiểm tra thông tin phiên bản bit của Office 2010 hoặc Office 2013?

Đối với Office 2010, Xin vui lòng bấm vào Tập tin > Trợ giúp để kiểm tra thông tin phiên bản bit từ bất kỳ ứng dụng Office 2010 nào.

Đối với Office 2013 hoặc Office 365, Xin vui lòng bấm vào Tập tin > Tài khoản để kiểm tra thông tin phiên bản bit từ bất kỳ ứng dụng Office 2013 nào.