Bỏ qua nội dung chính

Thỏa thuận Giấy phép Người dùng Cuối

Bạn cần phải đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của giấy phép này trước khi bạn được phép tiếp tục cài đặt phần mềm. Bằng cách nhấp vào biểu tượng [nhập] hoặc [được chấp nhận] bên dưới, hoặc bằng cách cài đặt, sao chép hoặc sử dụng phần mềm, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của giấy phép này bao gồm từ chối bảo hành, giới hạn về trách nhiệm pháp lý và các điều khoản chấm dứt.

RẤT QUAN TRỌNG - ĐỌC KỸ: Thỏa thuận Cấp phép Phần mềm này (sau đây gọi là "GIẤY PHÉP") là thỏa thuận pháp lý giữa bạn (cá nhân hoặc một tổ chức) và ExtendOffice (sau đây gọi là AUTHOR), tác giả của sản phẩm phần mềm (sau đây gọi là PHẦN MỀM). PHẦN MỀM có nghĩa là sản phẩm phần mềm và mọi thứ có trong các gói phân phối chính thức của nó, chẳng hạn như tài liệu, thư viện và tất cả các tệp khác.

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM, BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN CHÚNG, KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG PHẦN MỀM THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO. CÀI ĐẶT, TRẢ LẠI CHO BÁN LẺ ĐỂ ĐƯỢC HOÀN LẠI TIỀN HOẶC XÓA BẤT KỲ BẢN SAO CỦA PHẦN MỀM TRONG VỊ TRÍ CỦA BẠN.

Cấp giấy phép

PHẦN MỀM được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước bản quyền quốc tế, cũng như các luật và hiệp ước sở hữu trí tuệ khác. PHẦN MỀM được cấp phép, không được bán.

LICENSE này cấp cho bạn các quyền sau:

* Đối với giấy phép Đăng ký: GIẤY PHÉP này cấp cho bạn các quyền sau đây trong thời gian đăng ký PHẦN MỀM. Đăng ký phần mềm được cấp phép cho một người dùng; nghĩa là, tất cả những người sử dụng PHẦN MỀM trong một gói đăng ký phải có giấy phép đăng ký. (Nói cách khác, mỗi người dùng phải mua một giấy phép đăng ký.). Khi thời hạn đăng ký hết hạn, đăng ký của bạn sẽ KHÔNG được tự động gia hạn. Sau khi thời hạn đăng ký hết hạn, bạn không có quyền nhận các quyền sau đây mà không cần mua đăng ký mới.

Đ. Các điều khoản cấp phép này cho phép cài đặt và sử dụng một bản sao PHẦN MỀM trên một thiết bị, cùng với các quyền khác, tất cả như được mô tả bên dưới.

B. QUYỀN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG. Trước khi sử dụng phần mềm theo giấy phép, bạn phải gán giấy phép đó cho một thiết bị. Thiết bị đó là "thiết bị được cấp phép". Một phân vùng hoặc phiến phần cứng được coi là một thiết bị riêng biệt.

C. Thiết bị được Cấp phép. Bạn có thể cài đặt và sử dụng một bản sao của phần mềm trên thiết bị được cấp phép. Nếu bạn cài đặt bản sao của Phần mềm trên Máy chủ đầu cuối hoặc Máy chủ Citrix, thì cần phải có giấy phép riêng cho mọi máy tính để bàn thực mà ứng dụng được truy cập.

D. Thiết bị cầm tay. Bạn có thể cài đặt một bản sao khác trên thiết bị di động để người dùng chính duy nhất của thiết bị được cấp phép sử dụng.

E. Giấy phép số lượng lớn. AUTHOR cung cấp chiết khấu lớn cho Giấy phép số lượng lớn. Nếu bạn đã mua Giấy phép Số lượng lớn (bạn đã chỉ định một số bản sao của phần mềm khi mua), Phần mềm chỉ có thể được cài đặt và sử dụng cho các mục đích nội bộ. Số lượng thiết bị được cấp phép của bạn mà phần mềm được cài đặt trên đó không quá một lần giấy phép. Bạn có thể cài đặt một bản sao khác trên thiết bị di động để người dùng chính duy nhất của mọi giấy phép sử dụng.

F. Tách các thành phần. Các thành phần của phần mềm được cấp phép như một đơn vị duy nhất. Bạn không thể tách các thành phần và cài đặt chúng trên các thiết bị khác nhau.

G. Truy cập từ xa. Người dùng chính duy nhất của thiết bị được cấp phép có thể truy cập và sử dụng phần mềm được cài đặt trên thiết bị được cấp phép từ xa từ bất kỳ thiết bị nào khác. Bạn có thể cho phép những người dùng khác truy cập vào phần mềm để cung cấp cho bạn các dịch vụ hỗ trợ. Bạn không cần giấy phép bổ sung cho quyền truy cập này. Không người nào khác có thể sử dụng phần mềm theo cùng một giấy phép tại cùng một thời điểm cho bất kỳ mục đích nào khác.

H. Thử nghiệm và Chuyển đổi. Một số hoặc tất cả phần mềm có thể được cấp phép trên cơ sở dùng thử. Quyền sử dụng phần mềm dùng thử của bạn bị giới hạn trong thời gian dùng thử. Phần mềm dùng thử và thời gian dùng thử được quy định trong quá trình kích hoạt. Bạn có thể có tùy chọn chuyển đổi quyền dùng thử của mình thành quyền đăng ký hoặc quyền vĩnh viễn. Các tùy chọn chuyển đổi sẽ được hiển thị cho bạn khi hết thời gian dùng thử. Sau khi hết thời gian dùng thử mà không có chuyển đổi, hầu hết các tính năng của phần mềm dùng thử sẽ ngừng chạy.

I. BẢN SAO LƯU. Bạn có thể tạo một bản sao lưu của phương tiện. Bạn chỉ có thể sử dụng nó để cài đặt lại phần mềm.

J. CHUYỂN CHO BÊN THỨ BA. Người dùng đầu tiên của phần mềm có thể chuyển giao một lần phần mềm và thỏa thuận này, trực tiếp cho bên thứ ba. Người dùng đầu tiên phải gỡ cài đặt phần mềm trước khi chuyển nó riêng biệt khỏi thiết bị. Người dùng đầu tiên không được giữ lại bất kỳ bản sao nào. Trước bất kỳ chuyển nhượng được phép nào, bên kia phải đồng ý rằng thỏa thuận này áp dụng cho việc chuyển giao và sử dụng phần mềm. Việc chuyển nhượng phải bao gồm bằng chứng của giấy phép. Nếu phần mềm là một bản nâng cấp, bất kỳ quá trình chuyển giao nào cũng phải bao gồm tất cả các phiên bản trước của phần mềm.

Sao chép, phân phối, tải lên và tải xuống

Bạn có thể sao chép, phân phối, tải lên và tải xuống miễn phí phiên bản dùng thử của PHẦN MỀM này.

Sử dụng bị Cấm

Bạn không được phép, nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của AUTHOR:

A. Tháo rời, dịch ngược hoặc "mở khóa", giải mã hoặc dịch ngược hoặc dịch ngược hoặc cố gắng theo bất kỳ cách nào để cấu trúc lại hoặc khám phá bất kỳ mã nguồn hoặc thuật toán cơ bản nào của PHẦN MỀM được cung cấp chỉ ở dạng mã đối tượng.

B. Sử dụng, sao chép, sửa đổi hoặc hợp nhất các bản sao của PHẦN MỀM và bất kỳ tài liệu nào kèm theo trừ khi được cho phép trong GIẤY PHÉP này.

C. Chuyển nhượng, thuê, cho thuê hoặc cấp phép lại PHẦN MỀM.

D. Tách các chương trình phần mềm bao gồm PHẦN MỀM để nhiều người dùng cùng một lúc.

Bản quyền

Tất cả tiêu đề và bản quyền trong và đối với PHẦN MỀM (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ hình ảnh, ảnh chụp, hoạt hình, video, âm thanh, âm nhạc, văn bản và "applet" nào được tích hợp vào PHẦN MỀM) và các tài liệu in kèm theo đều thuộc quyền sở hữu của AUTHOR hoặc các nhà cung cấp của nó . PHẦN MỀM được bảo vệ bởi luật bản quyền và các điều khoản của hiệp ước quốc tế. Tất cả các quyền đều được bảo vệ trên toàn thế giới. Bạn phải coi PHẦN MỀM như bất kỳ tài liệu có bản quyền nào khác, ngoại trừ việc bạn có thể, ngoài các bản sao được phép trong GIẤY PHÉP này, tạo một bản sao của PHẦN MỀM chỉ cho mục đích sao lưu hoặc lưu trữ. Không một phần nào của tài liệu in kèm theo có thể được sao chép, truyền, sao chép hoặc lưu trữ trong bất kỳ hệ thống truy xuất nào bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của AUTHOR.

Chấm dứt hợp đồng

GIẤY PHÉP này và quyền sử dụng PHẦN MỀM của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức mà không cần thông báo từ TÁC GIẢ nếu bạn không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của GIẤY PHÉP này. Sau khi chấm dứt, bạn đồng ý hủy PHẦN MỀM, bao gồm tất cả các tài liệu và bản sao kèm theo. Điều này bổ sung và không thay thế cho bất kỳ biện pháp xử lý hình sự, dân sự hoặc các biện pháp khác dành cho AUTHOR. Chính sách tín dụng AUTHOR sẽ được áp dụng. Chính sách tín dụng AUTHOR có sẵn theo yêu cầu.

Từ chối trách nhiệm

Tác giả từ chối rõ ràng tất cả các bảo đảm, dù rõ ràng, ngụ ý hay theo luật định, bao gồm, không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về khả năng bán hàng, thể chất cho một mục đích cụ thể và bất kỳ bảo đảm nào có thể phát sinh bởi lý do sử dụng thương mại, tùy chỉnh hoặc khóa học giao dịch . Không giới hạn những điều đã nói ở trên, bạn thừa nhận rằng phần mềm được cung cấp "nguyên trạng" và tác giả không bảo đảm rằng phần mềm sẽ chạy không bị gián đoạn hoặc không có lỗi cũng như phần mềm đó sẽ hoạt động với phần cứng và / hoặc phần mềm không do tác giả cung cấp. Tuyên bố từ chối bảo hành này cấu thành một phần thiết yếu của Thỏa thuận. Một số quốc gia không cho phép loại trừ bảo đảm ngụ ý, vì vậy loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn, và bạn có thể có các quyền khác, thay đổi từ tiểu bang này sang tiểu bang khác.

Quyền lợi của người tiêu dùng không bị ảnh hưởng. Bạn có thể có các quyền bổ sung của người tiêu dùng theo Luật địa phương của bạn, Điều mà Thỏa thuận này không thể thay đổi.

Những gì chúng tôi đảm bảo

Chúng tôi đảm bảo rằng phần mềm của chúng tôi không có vi rút, không nhiễm trojan, không lấy dữ liệu người dùng và không tải lên thông tin người dùng.

Nếu bạn đã gặp cảnh báo từ phần mềm Chống vi-rút, chúng tôi khuyên bạn nên phân tích gói cài đặt phần mềm với TỔNG SỐ VIRUS.