Bỏ qua nội dung chính

Làm cách nào để tôi có được hóa đơn?

Nếu bạn đã mua phần mềm của chúng tôi qua MyCommerce.

Hỗ trợ người mua hàng: https://www.mycommerce.com/shopper-support/

Trung tâm chăm sóc khách hàng: https://secure.shareit.com/shareit/ccc/index.html?publisherid=200280773&languageid=1

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản với Shareit trong quá trình mua hàng, bạn có thể đăng nhập tại đây: https://secure.shareit.com/shareit/ccc/my_account.html?publisherid=200280773&languageid=1

Nếu bạn đã mua phần mềm của chúng tôi qua PayPal.

Nếu bạn đã mua phần mềm của chúng tôi qua PayPal và bạn muốn nhận hóa đơn, vui lòng liên hệ với chúng tôi với thông tin địa chỉ email PayPal của bạn qua .