Bỏ qua nội dung chính

Làm thế nào để nhanh chóng chuyển đổi số sang từ tiếng Anh trong Excel?

Nếu bạn có một cột giá trị số trong một trang tính và bây giờ bạn cần quy ước chúng thành các từ tiếng Anh tương đương hoặc các từ tiền tệ tiếng Anh như hình minh họa sau. Ở đây tôi sẽ nói về cách thay đổi các con số sang các từ tiếng Anh một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Chuyển đổi số sang các từ tiếng Anh với chức năng do người dùng xác định

Chuyển đổi số sang các từ đơn vị tiền tệ với Chức năng do Người dùng Xác định

Chuyển đổi số sang từ tiền tệ với một tính năng hữu ích


Chuyển đổi số sang các từ tiếng Anh với chức năng do người dùng xác định

Không có tính năng hoặc công thức nào có thể giúp bạn giải quyết công việc này trực tiếp trong Excel, nhưng bạn có thể tạo một Hàm do người dùng xác định để hoàn thành nó. Vui lòng thực hiện theo các bước sau:

1. Giữ phím tắt ALT + F11 chìa khóa và nó mở Cửa sổ Microsoft Visual Basic cho ứng dụng.

2. Nhấp chuột Chèn > Mô-đunvà dán mã sau vào Cửa sổ mô-đun.

Function NumberstoWords(ByVal MyNumber)
'Update by Extendoffice
Dim xStr As String
Dim xFNum As Integer
Dim xStrPoint
Dim xStrNumber
Dim xPoint As String
Dim xNumber As String
Dim xP() As Variant
Dim xDP
Dim xCnt As Integer
Dim xResult, xT As String
Dim xLen As Integer
On Error Resume Next
xP = Array("", "Thousand ", "Million ", "Billion ", "Trillion ", " ", " ", " ", " ")
xNumber = Trim(Str(MyNumber))
xDP = InStr(xNumber, ".")
xPoint = ""
xStrNumber = ""
If xDP > 0 Then
xPoint = " point "
xStr = Mid(xNumber, xDP + 1)
xStrPoint = Left(xStr, Len(xNumber) - xDP)
For xFNum = 1 To Len(xStrPoint)
xStr = Mid(xStrPoint, xFNum, 1)
xPoint = xPoint & GetDigits(xStr) & " "
Next xFNum
xNumber = Trim(Left(xNumber, xDP - 1))
End If
xCnt = 0
xResult = ""
xT = ""
xLen = 0
xLen = Int(Len(Str(xNumber)) / 3)
If (Len(Str(xNumber)) Mod 3) = 0 Then xLen = xLen - 1
Do While xNumber <> ""
If xLen = xCnt Then
xT = GetHundredsDigits(Right(xNumber, 3), False)
Else
If xCnt = 0 Then
xT = GetHundredsDigits(Right(xNumber, 3), True)
Else
xT = GetHundredsDigits(Right(xNumber, 3), False)
End If
End If
If xT <> "" Then
xResult = xT & xP(xCnt) & xResult
End If
If Len(xNumber) > 3 Then
xNumber = Left(xNumber, Len(xNumber) - 3)
Else
xNumber = ""
End If
xCnt = xCnt + 1
Loop
xResult = xResult & xPoint
NumberstoWords = xResult
End Function
Function GetHundredsDigits(xHDgt, xB As Boolean)
Dim xRStr As String
Dim xStrNum As String
Dim xStr As String
Dim xI As Integer
Dim xBB As Boolean
xStrNum = xHDgt
xRStr = ""
On Error Resume Next
xBB = True
If Val(xStrNum) = 0 Then Exit Function
xStrNum = Right("000" & xStrNum, 3)
xStr = Mid(xStrNum, 1, 1)
If xStr <> "0" Then
xRStr = GetDigits(Mid(xStrNum, 1, 1)) & "Hundred "
Else
If xB Then
xRStr = "and "
xBB = False
Else
xRStr = " "
xBB = False
End If
End If
If Mid(xStrNum, 2, 2) <> "00" Then
xRStr = xRStr & GetTenDigits(Mid(xStrNum, 2, 2), xBB)
End If
GetHundredsDigits = xRStr
End Function
Function GetTenDigits(xTDgt, xB As Boolean)
Dim xStr As String
Dim xI As Integer
Dim xArr_1() As Variant
Dim xArr_2() As Variant
Dim xT As Boolean
xArr_1 = Array("Ten ", "Eleven ", "Twelve ", "Thirteen ", "Fourteen ", "Fifteen ", "Sixteen ", "Seventeen ", "Eighteen ", "Nineteen ")
xArr_2 = Array("", "", "Twenty ", "Thirty ", "Forty ", "Fifty ", "Sixty ", "Seventy ", "Eighty ", "Ninety ")
xStr = ""
xT = True
On Error Resume Next
If Val(Left(xTDgt, 1)) = 1 Then
xI = Val(Right(xTDgt, 1))
If xB Then xStr = "and "
xStr = xStr & xArr_1(xI)
Else
xI = Val(Left(xTDgt, 1))
If Val(Left(xTDgt, 1)) > 1 Then
If xB Then xStr = "and "
xStr = xStr & xArr_2(Val(Left(xTDgt, 1)))
xT = False
End If
If xStr = "" Then
If xB Then
xStr = "and "
End If
End If
If Right(xTDgt, 1) <> "0" Then
xStr = xStr & GetDigits(Right(xTDgt, 1))
End If
End If
GetTenDigits = xStr
End Function
Function GetDigits(xDgt)
Dim xStr As String
Dim xArr_1() As Variant
xArr_1 = Array("Zero ", "One ", "Two ", "Three ", "Four ", "Five ", "Six ", "Seven ", "Eight ", "Nine ")
xStr = ""
On Error Resume Next
xStr = xArr_1(Val(xDgt))
GetDigits = xStr
End Function

3. Lưu và đóng mã này và quay lại trang tính, trong một ô trống, hãy nhập công thức này = NumberstoWords (A2)( A2 là ô bạn muốn chuyển đổi số thành một từ tiếng Anh), xem ảnh chụp màn hình:

4. Sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi và chọn ô C2, sau đó kéo chốt điền vào phạm vi mà bạn muốn chứa công thức này. Tất cả các giá trị số đã được chuyển đổi từ tiếng Anh tương ứng của chúng.

Chú thích: Mã này chỉ hoạt động cho số nguyên nhưng không áp dụng cho số thập phân.


Chuyển đổi số sang các từ đơn vị tiền tệ với Chức năng do Người dùng Xác định

Nếu bạn muốn chuyển đổi các số sang các từ tiền tệ tiếng Anh, bạn nên áp dụng mã VBA bên dưới.

1. Giữ phím tắt ALT + F11 chìa khóa và nó mở Cửa sổ Microsoft Visual Basic cho ứng dụng.

2. Nhấp chuột Chèn > Mô-đunvà dán mã sau vào Cửa sổ mô-đun.

Function SpellNumberToEnglish(ByVal pNumber)
'Update by Extendoffice
Dim Dollars, Cents
arr = Array("", "", " Thousand ", " Million ", " Billion ", " Trillion ")
pNumber = Trim(Str(pNumber))
xDecimal = InStr(pNumber, ".")
If xDecimal > 0 Then
  Cents = GetTens(Left(Mid(pNumber, xDecimal + 1) & "00", 2))
  pNumber = Trim(Left(pNumber, xDecimal - 1))
End If
xIndex = 1
Do While pNumber <> ""
  xHundred = ""
  xValue = Right(pNumber, 3)
  If Val(xValue) <> 0 Then
    xValue = Right("000" & xValue, 3)
    If Mid(xValue, 1, 1) <> "0" Then
      xHundred = GetDigit(Mid(xValue, 1, 1)) & " Hundred "
    End If
    If Mid(xValue, 2, 1) <> "0" Then
      xHundred = xHundred & GetTens(Mid(xValue, 2))
    Else
      xHundred = xHundred & GetDigit(Mid(xValue, 3))
    End If
  End If
  If xHundred <> "" Then
    Dollars = xHundred & arr(xIndex) & Dollars
  End If
  If Len(pNumber) > 3 Then
    pNumber = Left(pNumber, Len(pNumber) - 3)
  Else
    pNumber = ""
  End If
  xIndex = xIndex + 1
Loop
Select Case Dollars
  Case ""
    Dollars = "No Dollars"
  Case "One"
    Dollars = "One Dollar"
  Case Else
    Dollars = Dollars & " Dollars"
End Select
Select Case Cents
  Case ""
    Cents = " and No Cents"
  Case "One"
    Cents = " and One Cent"
  Case Else
    Cents = " and " & Cents & " Cents"
End Select
SpellNumberToEnglish = Dollars & Cents
End Function
Function GetTens(pTens)
Dim Result As String
Result = ""
If Val(Left(pTens, 1)) = 1 Then
  Select Case Val(pTens)
    Case 10: Result = "Ten"
    Case 11: Result = "Eleven"
    Case 12: Result = "Twelve"
    Case 13: Result = "Thirteen"
    Case 14: Result = "Fourteen"
    Case 15: Result = "Fifteen"
    Case 16: Result = "Sixteen"
    Case 17: Result = "Seventeen"
    Case 18: Result = "Eighteen"
    Case 19: Result = "Nineteen"
    Case Else
  End Select
Else
Select Case Val(Left(pTens, 1))
  Case 2: Result = "Twenty "
  Case 3: Result = "Thirty "
  Case 4: Result = "Forty "
  Case 5: Result = "Fifty "
  Case 6: Result = "Sixty "
  Case 7: Result = "Seventy "
  Case 8: Result = "Eighty "
  Case 9: Result = "Ninety "
  Case Else
End Select
Result = Result & GetDigit(Right(pTens, 1))
End If
GetTens = Result
End Function
Function GetDigit(pDigit)
Select Case Val(pDigit)
  Case 1: GetDigit = "One"
  Case 2: GetDigit = "Two"
  Case 3: GetDigit = "Three"
  Case 4: GetDigit = "Four"
  Case 5: GetDigit = "Five"
  Case 6: GetDigit = "Six"
  Case 7: GetDigit = "Seven"
  Case 8: GetDigit = "Eight"
  Case 9: GetDigit = "Nine"
  Case Else: GetDigit = ""
End Select
End Function

3. Lưu mã này và quay lại trang tính, trong một ô trống, hãy nhập công thức này = SpellNumberToEnglish (A2)( A2 là ô bạn muốn chuyển đổi số thành một từ đơn vị tiền tệ tiếng Anh), sau đó kéo chốt điền xuống các ô mà bạn muốn áp dụng công thức này, tất cả các số đã được đánh vần thành các từ đơn vị tiền tệ tiếng Anh, xem ảnh chụp màn hình:


Chuyển đổi số sang từ tiền tệ với một tính năng hữu ích

Đoạn mã trên hơi rắc rối cho người mới bắt đầu sử dụng Excel, sau đây, tôi sẽ giới thiệu một tính năng hữu ích, Kutools for Excel's Số thành từ, với tiện ích này, bạn có thể nhanh chóng đánh vần các số thành từ tiếng Anh hoặc từ tiền tệ.

Lời khuyên:Để áp dụng điều này Số thành từ , trước tiên, bạn nên tải xuống Kutools for Excel, và sau đó áp dụng tính năng một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Sau khi cài đặt Kutools for Excel, hãy làm như sau:

1. Chọn danh sách các số bạn muốn chuyển đổi, sau đó bấm Kutools > Nội dung > Số thành từ, xem ảnh chụp màn hình:

2. Trong Số cho từ tiền tệ hộp dialoge, kiểm tra Tiếng Anh tùy chọn từ Ngôn ngữ hộp danh sách, sau đó bấm Ok , bạn sẽ thấy tất cả các số đã được viết thành các từ đơn vị tiền tệ tiếng Anh:

Lời khuyên: Nếu bạn muốn lấy các từ tiếng Anh, vui lòng kiểm tra Không được chuyển đổi sang tiền tệ hộp kiểm từ Các lựa chọn , xem ảnh chụp màn hình:

Nhấp để Tải xuống Kutools for Excel và dùng thử miễn phí ngay bây giờ!

Công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Các tính năng phổ biến: Tìm, đánh dấu hoặc xác định các bản sao   |  Xóa hàng trống   |  Kết hợp các cột hoặc ô mà không làm mất dữ liệu   |   Vòng không có công thức hữu ích. Cảm ơn !
Siêu tra cứu: Nhiều tiêu chí VLookup    VLookup Nhiều Giá Trị  |   VLookup trên nhiều trang tính   |   Tra cứu mờ ....
Danh sách thả xuống nâng cao: Tạo nhanh danh sách thả xuống   |  Danh sách thả xuống phụ thuộc   |  Danh sách thả xuống nhiều lựa chọn ....
Trình quản lý cột: Thêm một số cột cụ thể  |  Di chuyển cột  |  Chuyển đổi trạng thái hiển thị của các cột ẩn  |  So sánh dãy và cột hữu ích. Cảm ơn !
Các tính năng nổi bật: Tiêu điểm lưới   |  Chế độ xem thiết kế   |   Thanh công thức lớn    Trình quản lý sổ làm việc & trang tính   |  Thư viện tài nguyên (Văn bản tự động)   |  Bảng chọn ngày   |  Kết hợp các bảng tính   |  Mã hóa/Giải mã ô    Gửi email theo danh sách   |  Siêu lọc   |   Bộ lọc đặc biệt (lọc in đậm/nghiêng/gạch ngang...) ...
15 bộ công cụ hàng đầu12 bản văn CÔNG CỤ (thêm văn bản, Xóa ký tự,...)   |   50 + Biểu đồ Các loại (Biểu đồ Gantt,...)   |   40+ Thực tế Công thức (Tính tuổi dựa trên ngày sinh,...)   |   19 chèn CÔNG CỤ (Chèn mã QR, Chèn ảnh từ đường dẫn,...)   |   12 Chuyển đổi CÔNG CỤ (Số thành từ, Chuyển đổi tiền tệ,...)   |   7 Hợp nhất & Tách CÔNG CỤ (Các hàng kết hợp nâng cao, Chia ô,...)   |   ... và nhiều hơn nữa

Nâng cao kỹ năng Excel của bạn với Kutools for Excelvà trải nghiệm hiệu quả hơn bao giờ hết. Kutools for Excel Cung cấp hơn 300 tính năng nâng cao để tăng năng suất và tiết kiệm thời gian.  Bấm vào đây để có được tính năng bạn cần nhất...

tab kte 201905


Office Tab Mang giao diện theo thẻ vào Office và giúp công việc của bạn dễ dàng hơn nhiều

 • Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.
 • Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.
 • Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!
Comments (63)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
HI SIR/MADAM,

ITS WORKING GOOD BUT I NEED ONE THINK TO ADD "LAKS & CROSE" HOW TO ADD PLESE ATTACHED THIS CODE TO ME THANKS
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you so much... it works awesome
This comment was minimized by the moderator on the site
What needs to be changed if i want to make the decimal place into this "and ___/100"? For examples, instead of "ONE MILLION FOUR HUNDRED THIRTY THOUSAND TWO HUNDRED FORTY FIVE PESOS AND EIGHTY ONE CENTS", i want it to be like "ONE MILLION FOUR HUNDRED THIRTY THOUSAND TWO HUNDRED FORTY FIVE PESOS AND 81/100"
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Maxine
To get the result you said, please apply the below code:
After pasting the code, please apply this formula:=SpellNumberToEnglish(A2)
Function SpellNumberToEnglish(ByVal pNumber)
'Update by Extendoffice
Dim Dollars, Cents
arr = Array("", "", " Thousand ", " Million ", " Billion ", " Trillion ")
pNumber = Trim(Str(pNumber))
xDecimal = InStr(pNumber, ".")
If xDecimal > 0 Then
  Cents = Left(Mid(pNumber, xDecimal + 1) & "00", 2) & "/100" 'GetTens(Left(Mid(pNumber, xDecimal + 1) & "00", 2))
  pNumber = Trim(Left(pNumber, xDecimal - 1))
End If
xIndex = 1
Do While pNumber <> ""
  xHundred = ""
  xValue = Right(pNumber, 3)
  If Val(xValue) <> 0 Then
    xValue = Right("000" & xValue, 3)
    If Mid(xValue, 1, 1) <> "0" Then
      xHundred = GetDigit(Mid(xValue, 1, 1)) & " Hundred "
    End If
    If Mid(xValue, 2, 1) <> "0" Then
      xHundred = xHundred & GetTens(Mid(xValue, 2))
    Else
      xHundred = xHundred & GetDigit(Mid(xValue, 3))
    End If
  End If
  If xHundred <> "" Then
    Dollars = xHundred & arr(xIndex) & Dollars
  End If
  If Len(pNumber) > 3 Then
    pNumber = Left(pNumber, Len(pNumber) - 3)
  Else
    pNumber = ""
  End If
  xIndex = xIndex + 1
Loop
Select Case Dollars
  Case ""
    Dollars = "No Dollars"
  Case "One"
    Dollars = "One Dollar"
  Case Else
    Dollars = Dollars & " Dollars"
End Select
Select Case Cents
  Case ""
    Cents = "" ' " and No Cents"
  Case "One"
    Cents = "" 'and One Cent"
  Case Else
    Cents = " and " & Cents ' & " Cents"
End Select
SpellNumberToEnglish = Dollars & Cents
Debug.Print SpellNumberToEnglish
End Function
Function GetTens(pTens)
Dim Result As String
Result = ""
If Val(Left(pTens, 1)) = 1 Then
  Select Case Val(pTens)
    Case 10: Result = "Ten"
    Case 11: Result = "Eleven"
    Case 12: Result = "Twelve"
    Case 13: Result = "Thirteen"
    Case 14: Result = "Fourteen"
    Case 15: Result = "Fifteen"
    Case 16: Result = "Sixteen"
    Case 17: Result = "Seventeen"
    Case 18: Result = "Eighteen"
    Case 19: Result = "Nineteen"
    Case Else
  End Select
Else
Select Case Val(Left(pTens, 1))
  Case 2: Result = "Twenty "
  Case 3: Result = "Thirty "
  Case 4: Result = "Forty "
  Case 5: Result = "Fifty "
  Case 6: Result = "Sixty "
  Case 7: Result = "Seventy "
  Case 8: Result = "Eighty "
  Case 9: Result = "Ninety "
  Case Else
End Select
Result = Result & GetDigit(Right(pTens, 1))
End If
GetTens = Result
End Function
Function GetDigit(pDigit)
Select Case Val(pDigit)
  Case 1: GetDigit = "One"
  Case 2: GetDigit = "Two"
  Case 3: GetDigit = "Three"
  Case 4: GetDigit = "Four"
  Case 5: GetDigit = "Five"
  Case 6: GetDigit = "Six"
  Case 7: GetDigit = "Seven"
  Case 8: GetDigit = "Eight"
  Case 9: GetDigit = "Nine"
  Case Else: GetDigit = ""
End Select
End Function


Please have a try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,

Great code thanks. One question. Is it possible to save someway this module to in any new document be avilable? Or i need do this process any time if im want this in another document?

Thanks
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello Nemeth,

Glad to help. I have a solution to your question. You can save an empty document with VBA code as Excel Add-in (*.xlam). Then you can use the add-in by clicking the Developer tab > Excel-Add-ins in Excel. Please have a try. And if you have any questions, please don't hesitate to contact us. Have a nice day.

Sincerely,
Mandy
This comment was minimized by the moderator on the site
hi, how can i do the opposite, I want to convert from ( one hundred fifty five) to (155). could you help me please?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, Ghada,For converting the words to numbers, you should apply the below code:After pasting the code, please use this formula: =wordstodigits(A2)Please try, hope it can help you!<div data-tag="code">Option Explicit
Const wordDollar1 = "DOLLAR"
Const wordDollar2 = "DOLLARS"
Const oneTrillion = "TRILLION"
Const oneBillion = "BILLION"
Const oneMillion = "MILLION"
Const oneThousand = "THOUSAND"
Const oneHundred = "HUNDRED"
Dim theWords As String

Function WordsToDigits(theWordCell As Range) As Currency
Dim curPart As String
Dim theDigits As Currency
Dim Pt1 As Integer
Dim Pt2 As Integer
Dim Trillions As Currency
Dim Billions As Currency
Dim Millions As Currency
Dim Thousands As Currency
Dim Hundreds As Currency
Dim Tens As Currency
Dim Units As Currency
Dim whatGroup As String
Dim theFraction As Double
Dim hasFraction As Boolean
If IsEmpty(theWordCell) Then
Exit Function
End If
theWords = UCase(Trim(Application.WorksheetFunction.Clean(theWordCell)))
theWords = Replace(theWords, "-", " ")
theWords = Replace(theWords, "DOLLARS", " ")
theWords = Replace(theWords, "DOLLAR", " ")
Do While InStr(theWords, " ") > 0
theWords = Replace(theWords, " ", " ")
Loop
If InStr(theWords, "/") > 0 Or InStr(theWords, " AND ") > 0 Then
hasFraction = True
theFraction = CalculateTheFraction()
End If
Trillions = EvaluateGroupValue(oneTrillion)
Billions = EvaluateGroupValue(oneBillion)
Millions = EvaluateGroupValue(oneMillion)
Thousands = EvaluateGroupValue(oneThousand)
If InStr(theWords, oneHundred) > 0 Then
curPart = Left(theWords, InStr(theWords, oneHundred) + Len(oneHundred))
theWords = Right(theWords, Len(theWords) - Len(curPart))
Hundreds = GetHundreds(curPart)
End If
theWords = Trim(theWords)
Tens = GetTens(theWords)
theDigits = CCur((Trillions * 1000000000000#)) + CCur((Billions * 1000000000#)) + _
CCur((Millions * 1000000#)) + CCur((Thousands * 1000)) + CCur((Hundreds * 100)) + Tens
If hasFraction Then
theDigits = theDigits + theFraction
End If
WordsToDigits = theDigits
End Function

Private Function EvaluateGroupValue(strGroup As String) As Currency
Dim curPart As String
If InStr(theWords, strGroup) > 0 Then
curPart = Left(theWords, InStr(theWords, strGroup) + Len(strGroup))
theWords = Right(theWords, Len(theWords) - Len(curPart))
EvaluateGroupValue = GetLargeValues(curPart, strGroup)
End If
End Function

Private Function GetLargeValues(strAmount As String, strGroup As String) As Currency
Dim tempText As String
Dim theTens As String
Dim theUnits As String
tempText = Trim(Left(strAmount, InStr(strAmount, strGroup) - 1))
tempText = Replace(tempText, strGroup, "")
If InStr(tempText, " " & oneHundred) > 0 Then
tempText = Replace(tempText, " " & oneHundred, "")
If InStr(tempText, " ") > 0 Then
GetLargeValues = GetUnits(Left(tempText, InStr(tempText, " ") - 1)) * 100
tempText = Right(tempText, Len(tempText) - InStr(tempText, " "))
If InStr(tempText, " ") > 0 Then
theTens = GetUnits(Left(tempText, InStr(tempText, " ") - 1))
theUnits = GetUnits(Trim(Right(tempText, Len(tempText) - InStr(tempText, " "))))
GetLargeValues = GetLargeValues + theTens + theUnits
Else
GetLargeValues = GetLargeValues + GetUnits(tempText)
End If
Else
GetLargeValues = GetUnits(tempText) * 100
End If
Exit Function
End If
If InStr(tempText, " ") > 0 Then
GetLargeValues = GetUnits(Left(tempText, InStr(tempText, " ") - 1))
GetLargeValues = GetLargeValues + GetUnits(Right(tempText, Len(tempText) - InStr(tempText, " ")))
Else
GetLargeValues = GetUnits(tempText)
End If
End Function

Private Function GetHundreds(strAmount As String) As Integer
Dim tempText As String
tempText = Trim(Left(strAmount, InStr(strAmount, oneHundred) - 1))
If InStr(tempText, " ") > 0 Then
GetHundreds = GetUnits(Left(tempText, InStr(tempText, " ") - 1))
GetHundreds = GetHundreds + GetUnits(Right(tempText, Len(tempText) - InStr(tempText, " ")))
Else
GetHundreds = GetUnits(tempText)
End If
End Function

Private Function GetTens(strAmount As String) As Integer
Dim tempText As String
tempText = Trim(strAmount)
If InStr(tempText, " ") > 0 Then
GetTens = GetUnits(Left(tempText, InStr(tempText, " ") - 1))
GetTens = GetTens + GetUnits(Right(tempText, Len(tempText) - InStr(tempText, " ")))
Else
GetTens = GetUnits(tempText)
End If
End Function

Private Function GetUnits(strAmount As String) As Integer
Dim tempText As String
tempText = Trim(strAmount)
Select Case tempText
Case Is = "ONE"
GetUnits = 1
Case Is = "TWO"
GetUnits = 2
Case Is = "THREE"
GetUnits = 3
Case Is = "FOUR"
GetUnits = 4
Case Is = "FIVE"
GetUnits = 5
Case Is = "SIX"
GetUnits = 6
Case Is = "SEVEN"
GetUnits = 7
Case Is = "EIGHT"
GetUnits = 8
Case Is = "NINE"
GetUnits = 9
Case Is = "TEN"
GetUnits = 10
Case Is = "ELEVEN"
GetUnits = 11
Case Is = "TWELVE"
GetUnits = 12
Case Is = "THIRTEEN"
GetUnits = 13
Case Is = "FOURTEEN"
GetUnits = 14
Case Is = "FIFTEEN"
GetUnits = 15
Case Is = "SIXTEEN"
GetUnits = 16
Case Is = "SEVENTEEN"
GetUnits = 17
Case Is = "EIGHTEEN"
GetUnits = 18
Case Is = "NINETEEN"
GetUnits = 19
Case Is = "TWENTY"
GetUnits = 20
Case Is = "THIRTY"
GetUnits = 30
Case Is = "FORTY", "FOURTY"
GetUnits = 40
Case Is = "FIFTY"
GetUnits = 50
Case Is = "SIXTY"
GetUnits = 60
Case Is = "SEVENTY"
GetUnits = 70
Case Is = "EIGHTY"
GetUnits = 80
Case Is = "NINETY"
GetUnits = 90
Case Else
GetUnits = 0
End Select
End Function

Private Function CalculateTheFraction() As Double
Dim fractionPart As String
Dim tempValue As Double
Dim toPower As Integer
Dim theDivisor As Double
If InStr(theWords, " AND ") > 0 Then
fractionPart = Right(theWords, Len(theWords) - InStr(theWords, " AND ") - 4)
theWords = Left(theWords, InStr(theWords, " AND ") - 1)
End If
If InStr(fractionPart, "/") > 0 Then
tempValue = Val(fractionPart)
theDivisor = Right(fractionPart, Len(fractionPart) - InStr(fractionPart, "/"))
CalculateTheFraction = tempValue / theDivisor
Exit Function
End If
tempValue = Val(fractionPart)
toPower = Len(CStr(tempValue))
theDivisor = 10 ^ toPower
CalculateTheFraction = tempValue / theDivisor
End Function
This comment was minimized by the moderator on the site
FINE. But sorry to say that this formula is NOT working permanently ... I closed the workbook for Lunch break. After Lunch I opened the file but the formula was not working. showing error like #NAME?. Kindly intimate solutions please.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Vignesh,To keep the code work correctly, you should save the workbbok as Excel Macro-Enabled Workbook format.Please try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
But sorry to say that this formula is NOT working permanently ... I closed the workbook for Lunch break. After Lunch I opened the file but the formula was not working. showing error like #NAME?. Kindly intimate solutions please.
This comment was minimized by the moderator on the site
how do I convert 1101 to One One Zero One? I don't need dollars just want actual digits.
This comment was minimized by the moderator on the site
I need to write only after words
This comment was minimized by the moderator on the site
Can anybody tell how to fix 'Cents', sometimes figure 0.98 shows in words Ninety Seven !
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations