Bỏ qua nội dung chính

Mẹo Excel: Nhà phát triển> Điều khiển

Nút tùy chọn

Làm cách nào để nhóm nhiều tùy chọn / nút radio trong Excel?

Làm cách nào để ẩn nút tùy chọn khi ẩn hàng trong Excel?

Làm cách nào để chèn các nút radio hoặc nút tùy chọn trong Excel?

Làm cách nào để xóa hoặc ẩn đường viền khỏi hộp nhóm trong Excel?

Làm thế nào để sử dụng nút để hiển thị các cột ẩn trong Excel?

Khác

Làm thế nào để chèn điều khiển hình ảnh trong Excel?

Làm cách nào để chèn hoặc nhúng video youtube vào trang tính Excel?