Bỏ qua nội dung chính

Mẹo Excel: Chỉnh sửa> Mẹo khác

Chỉnh sửa> Khác

Làm thế nào để lặp lại một dãy số trong Excel?

Làm thế nào để lặp lại dãy số trong Excel?

Làm thế nào để hoàn tác tất cả các thay đổi để lấy lại dữ liệu ban đầu trong Excel?

Làm cách nào để hoàn tác / khôi phục trang tính đã xóa trong Excel?