Bỏ qua nội dung chính

Mẹo Excel: Tệp> Nhập

dữ liệu nhập khẩu

Làm cách nào để nhập / sao chép dữ liệu từ sổ làm việc đã đóng vào sổ làm việc hiện tại?

Làm cách nào để nhập tệp văn bản hoặc trang tính trong Excel?

Làm cách nào để nhập tệp csv vào trang tính?

Làm cách nào để nhập nhiều tệp csv vào nhiều trang tính?

Làm cách nào để nhập nhiều tệp văn bản từ một thư mục vào một trang tính?

Làm cách nào để nhập nhiều tệp văn bản vào nhiều trang tính?

Làm cách nào để nhập tệp văn bản sang Excel dưới dạng trang tính riêng biệt với tên gốc trong Excel?

Làm cách nào để chèn trang tính từ một sổ làm việc khác?

Làm cách nào để nhanh chóng nhập hàng loạt nhiều tệp csv / text / xml trong Excel?

Làm cách nào để nhập và kết nối một trang web trong Excel?

Làm cách nào để nhập dữ liệu từ một trang tính khác?

Khác

Làm cách nào để nhập nhiều tên tệp vào ô trong Excel?