Bỏ qua nội dung chính

Mẹo Excel: Tệp> Mở, Lưu hoặc Đóng tệp

Mở tệp

Làm cách nào để đóng và mở lại sổ làm việc đang hoạt động?

Làm cách nào để mở một sổ làm việc đã đóng trong Excel?

Làm cách nào để mở một trang cụ thể của tài liệu PDF từ siêu liên kết Excel?

Làm thế nào để mở một tài liệu Word cụ thể thông qua Excel?

Làm thế nào để mở một tệp excel bằng cách sử dụng cửa sổ duyệt?

Làm cách nào để mở sổ làm việc Excel trong cửa sổ mới (mở nhiều cửa sổ)?

Làm cách nào để mở nhiều sổ làm việc tự động trong Excel?

Làm cách nào để mở nhanh tất cả các tệp Excel từ một thư mục?

Lưu các tập tin

Làm cách nào để nhanh chóng lưu sổ làm việc vào nhiều vị trí trong Excel?

Làm cách nào để lưu tất cả các tệp / sổ làm việc đang mở cùng một lúc trong Excel?

Làm cách nào để lưu tên tệp Excel với dấu thời gian?

Làm cách nào để lưu và đóng sổ làm việc đang hoạt động mà không cần nhắc bởi Nút lệnh trong Excel?

Làm cách nào để lưu và đóng sổ làm việc sau khi không hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định?

Làm thế nào để lưu tệp Excel với giá trị ô?

Làm cách nào để lưu tệp với ngày và giờ trong Excel?

Làm cách nào để lưu trang tính / sổ làm việc ở dạng chỉ đọc?

Làm thế nào để sử dụng chức năng Save As để tự động ghi đè lên tệp hiện có trong Excel?

Đóng tệp

Làm cách nào để đóng nhanh tất cả các sổ làm việc đã mở?

Làm cách nào để nhanh chóng đóng tất cả các sổ làm việc ngoại trừ một sổ đang hoạt động?

Làm cách nào để lưu và đóng sổ làm việc đang hoạt động mà không cần nhắc bởi Nút lệnh trong Excel?

Làm cách nào để lưu và đóng sổ làm việc sau khi không hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định?

Làm cách nào để đóng và mở lại sổ làm việc đang hoạt động?