Bỏ qua nội dung chính

Mẹo Excel: Bảo mật> Bảo vệ sổ làm việc

Bảo vệ sổ làm việc

Làm cách nào để thêm chữ ký điện tử trong Excel?

Làm thế nào để đánh dấu là cuối cùng trong Excel?

Làm thế nào để ngăn các thay đổi đối với toàn bộ sổ làm việc?

Làm cách nào để ngăn hoặc tắt chế độ chỉnh sửa bằng cách nhấp đúp vào ô trong Excel?

Làm cách nào để ngăn người khác chèn trang tính trong Excel?

Làm cách nào để bảo vệ tất cả các sổ làm việc trong một thư mục cùng một lúc trong Excel?

Làm thế nào để bảo vệ cấu trúc sổ làm việc trong Excel?

Làm cách nào để bảo vệ / khóa một mẫu Excel bị ghi đè bằng mật khẩu?

Chia sẻ sổ làm việc

Làm thế nào để hủy một sổ làm việc được chia sẻ?

Làm cách nào để tạo / tạo một sổ làm việc dùng chung trong Excel?

Làm cách nào để ngăn việc xóa hàng hoặc cột trong sổ làm việc không được bảo vệ được chia sẻ?

Làm cách nào để chỉ chia sẻ một trang tính cụ thể với những người khác trong Google trang tính?