Bỏ qua nội dung chính

Mẹo Excel: Chỉnh sửa> Sao chép và Dán

Dán vào phạm vi có thể nhìn thấy

Làm thế nào để dán dữ liệu vào danh sách đã lọc Chỉ bỏ qua hàng ẩn trong Excel?

Làm cách nào để dán các ô và hàng đã bỏ qua / đã lọc trong Excel?

Làm cách nào để dán giá trị vào các ô hiển thị / đã lọc chỉ trong Excel?

Khác

Làm cách nào để tự động sao chép và dán ô trong trang tính hiện tại hoặc từ trang tính này sang trang tính khác trong Excel?

Làm cách nào để sao chép một phạm vi đã chọn sang một sổ làm việc mới trong Excel?

Làm cách nào để sao chép và dán các ô đã hợp nhất vào các ô đơn trong Excel?

Làm cách nào để sao chép và chỉ dán các ô không trống trong Excel?

Làm thế nào để sao chép và dán bỏ qua các ô trống trong Excel?

Làm thế nào để sao chép và dán không có viền trong Excel?

Làm cách nào để sao chép ô mà không cần ngắt dòng mới trong Excel?

Làm cách nào để sao chép địa chỉ ô hiện tại sang vị trí khác trong Excel?

Làm cách nào để sao chép thiết lập trang Excel sang các trang tính khác trong Excel?

Làm cách nào để chỉ sao chép siêu kết nối từ ô này sang ô khác trong Excel?

Làm cách nào để sao chép một định dạng biểu đồ sang định dạng biểu đồ khác trong Excel?

Làm cách nào để chỉ sao chép các ô hiển thị trong Excel?

Làm cách nào để sao chép tiêu đề hàng và cột trong Excel?

Làm cách nào để chỉ sao chép tổng phụ trong Excel?

Làm cách nào để sao chép tổng các ô đã chọn chỉ trong Excel?

Làm thế nào để sao chép văn bản từ hộp thư trong Excel?

Làm cách nào để tắt các chức năng cắt, sao chép và dán trong Excel?

Làm cách nào để lặp qua các tệp trong một thư mục và sao chép dữ liệu vào một trang tính chính trong Excel?

Làm cách nào để dán dữ liệu vào các hàng trống thay thế trong Excel?

Làm thế nào để dán bảng excel sang word và làm cho nội dung bảng phù hợp với trang?

Làm cách nào để dán nội dung bên ngoài vào Excel luôn khớp với định dạng đích?

Làm cách nào để dán dải ô vào một ô trong Excel?

Làm cách nào để ngăn sao chép và dán qua ô với danh sách thả xuống trong Excel?

Làm cách nào để hoán đổi nhanh nội dung của hai ô trong Excel?

Làm cách nào để sắp xếp lại vị trí của các cột trong bảng trong Excel?

Làm cách nào để hạn chế chỉ dán các giá trị (ngăn định dạng) trong Excel?

Làm thế nào để đặt giá trị dán làm dán mặc định khi sử dụng Ctrl + V trong Excel?

Làm thế nào để chuyển xuống các ô và dán các giá trị đã sao chép trong Excel?

Làm cách nào để hoán đổi hàng hoặc cột trong Excel?