Bỏ qua nội dung chính

Mẹo Excel: Dữ liệu> So sánh Dữ liệu

So sánh các ô

Làm cách nào để so sánh các ô liền kề với bộ biểu tượng Định dạng có Điều kiện trong Excel?

Làm thế nào để so sánh nếu nhiều ô bằng nhau trong Excel?

Làm thế nào để so sánh các số nhưng cho phép một dung sai trong Excel?

Làm thế nào để so sánh hai ô và trả về Có nếu chúng được khớp trong Excel?

Làm thế nào để so sánh hai số với số thập phân trong Excel?

Làm thế nào để so sánh hai chuỗi để biết sự giống nhau hoặc đánh dấu sự khác biệt trong Excel?

Làm cách nào để dễ dàng so sánh các ô theo phân biệt chữ hoa chữ thường hoặc không phân biệt trong Excel?

Làm thế nào để so sánh chính xác hai chuỗi (phân biệt chữ hoa chữ thường) trong Excel?

Làm cách nào để đối sánh ngày theo tháng và năm chỉ trong Excel?

So sánh danh sách (Cột)

Làm thế nào để so sánh các giá trị chữ và số trong hai cột trong Excel?

Làm thế nào để so sánh hai cột và đếm sự khác biệt trong Excel?

Làm thế nào để so sánh hai cột và xóa kết quả phù hợp trong Excel?

Làm cách nào để so sánh hai cột và tìm các giá trị trùng lặp hoặc bị thiếu trong Google sheet?

Làm thế nào để so sánh hai cột và đánh dấu dữ liệu chưa khớp trong Excel?

Làm thế nào để so sánh hai cột và đánh dấu khi được tìm thấy trong một cột khác?

Làm thế nào để so sánh hai cột và liệt kê sự khác biệt trong Excel?

Làm cách nào để so sánh hai cột và trả về giá trị từ cột thứ ba trong Excel?

Làm thế nào để so sánh hai cột cho (đánh dấu) các giá trị bị thiếu trong Excel?

Làm thế nào để so sánh hai danh sách địa chỉ email trong trang tính Excel?

Làm cách nào để loại trừ các giá trị trong một danh sách này khỏi một danh sách khác trong Excel?

Làm cách nào để tô sáng ô nếu giá trị tồn tại trong hoặc bằng ô trong một cột khác trong Excel?

Làm thế nào để đánh dấu các ô nếu không có trong một cột khác trong Excel?

Làm thế nào để làm nổi bật sự khác biệt của cột trong Excel?

Làm thế nào để vlookup so sánh hai danh sách trong các trang tính riêng biệt?

So sánh các trang tính

Làm thế nào để so sánh hai trang tính trong cùng một sổ làm việc hoặc các sổ làm việc khác nhau?

Làm thế nào để so sánh hai trang tính trong một sổ làm việc hoặc hai sổ làm việc để tìm sự khác biệt trong Excel?