Bỏ qua nội dung chính

Mẹo Excel: Bảo mật> Bảo vệ Trang tính

Tự động bảo vệ trang tính

Cách tự động bảo vệ một trang tính cụ thể trong Excel

Cách tự động bảo vệ tất cả các trang tính khi đóng sổ làm việc Excel

Cách chuyển đổi (bật / tắt) bảo vệ trang tính trong Excel

Bảo vệ nhiều trang tính

Cách bảo vệ nhiều trang tính cùng một lúc trong Excel

Cách bỏ bảo vệ nhiều trang tính cùng một lúc trong Excel

Chỉnh sửa trong Trang tính được Bảo vệ

Làm cách nào để cho phép một số người dùng nhất định chỉnh sửa phạm vi ô trong Excel?

Làm cách nào để cho phép chỉnh sửa các đối tượng trong trang tính được bảo vệ trong Excel?

Làm cách nào để cho phép làm mới dữ liệu bên ngoài trong trang tính được bảo vệ trong Excel?

Làm cách nào để cho phép hợp nhất các ô trong trang tính được bảo vệ trong Excel?

Làm cách nào để cho phép sắp xếp và Lọc các ô bị khóa trong các trang tính được bảo vệ?

Làm cách nào để cho phép kiểm tra chính tả trong một trang tính được bảo vệ trong Excel?

Ngăn chặn hoạt động

Cách khóa vị trí trang tính để luôn hiển thị trong Sổ làm việc Excel

Cách ngăn một trang tính nhất định bị xóa trong Excel

Cách ngăn thay đổi tên trang tính trong Excel

Cách ngăn chọn nhiều trang tính trong Excel

Cách ngăn người dùng in trang tính

Cách bảo vệ bảng tính khỏi việc xem trong Excel

Cách bảo vệ định dạng của trang tính chỉ trong Excel

Cách hạn chế quyền truy cập vào một trang tính nhất định trong Excel

Cách lưu trang tính / sổ làm việc ở dạng chỉ đọc

Khác

Cách kiểm tra xem trang tính hoặc sổ làm việc có được bảo vệ trong Excel hay không

Cách khôi phục mật khẩu bảo vệ trang tính bị mất trong Excel

Cách đặt mật khẩu để bảo vệ sổ làm việc

Cách đặt mật khẩu để bảo vệ trang tính ẩn trong Excel