Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Đếm các giá trị số hoặc ngày tháng duy nhất trong một cột

Giả sử bạn có một danh sách các số chứa một số trùng lặp, bây giờ, bạn muốn đếm số lượng các giá trị duy nhất hoặc các giá trị chỉ xuất hiện một lần trong danh sách như hình minh họa bên dưới. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nói về một số công thức hữu ích để giải quyết công việc này trong Excel một cách nhanh chóng và dễ dàng.


Đếm các giá trị số hoặc ngày tháng duy nhất trong một cột trong Excel 2019, 2016 và các phiên bản cũ hơn

Nếu bạn đang sử dụng Excel 2019, 2016 và các phiên bản cũ hơn, bạn có thể áp dụng các hàm SUM, FREQUENCY, IF, COUNTIF, ISNUMBER thông thường để nhận số lượng giá trị duy nhất hoặc các giá trị chỉ xuất hiện một lần.

Đếm các giá trị số hoặc ngày tháng duy nhất trong một cột

Để đếm các số duy nhất từ ​​một danh sách, các hàm SUM và FREQUENCY có thể giúp bạn, cú pháp chung là:

=SUM(--(FREQUENCY(range,range)>0))
 • range: Cột dữ liệu mà bạn muốn đếm các giá trị duy nhất từ ​​đó.

Vui lòng nhập hoặc sao chép công thức sau vào ô trống để xuất kết quả, sau đó nhấn Đi vào phím để nhận kết quả:

=SUM(--(FREQUENCY(A2:A12,A2:A12)>0))


Giải thích công thức:

=SUM(--(FREQUENCY(A2:A12,A2:A12)>0))

 • TẦN SỐ (A2: A12, A2: A12): Hàm FREQUENCY trả về số đếm của từng giá trị số trong danh sách A2: A12 và nó sẽ nhận được một mảng như sau: {1; 2; 0; 2; 0; 1; 1; 3; 0; 0; 1; 0}. Các số trong mảng cho biết số lần giá trị xuất hiện trong cột. Và các số 0 trong mảng có nghĩa là các số đã được xuất hiện trong phạm vi dữ liệu.
 • --(FREQUENCY(A2:A12,A2:A12)>0=--({1;2;0;2;0;1;1;3;0;0;1;0})>0: Mỗi giá trị trong mảng sẽ được so sánh với 0: nếu lớn hơn 1, giá trị TRUE được hiển thị, ngược lại, giá trị FALSE được hiển thị. Và sau đó, dấu âm kép chuyển đổi TRUE và FALSE thành 0s và 1s, do đó, nó sẽ trả về kết quả như sau: {1; 0; 1; 0; 1; 1; 1; 0; 0; 1; 0; XNUMX}.
 • SUM(--(FREQUENCY(A2:A12,A2:A12)>0))=SUM({1;1;0;1;0;1;1;1;0;0;1;0}): Cuối cùng, hàm SUM tính tổng tất cả các giá trị trong mảng và nhận được kết quả: 7.

Đếm các giá trị số hoặc ngày tháng chỉ xuất hiện một lần trong một cột

Đếm các giá trị số duy nhất chỉ xuất hiện một lần từ danh sách, bạn nên kết hợp các hàm SUM, IF, ISNUMBER và COUNTIF để tạo công thức, cú pháp chung là:

{=SUM(IF(ISNUMBER(range)*COUNTIF(range,range)=1,1,0))}
Array formula, should press Ctrl + Shift + Enter keys together.
 • range: Cột dữ liệu mà bạn muốn đếm các giá trị duy nhất từ ​​đó.

Bây giờ, vui lòng nhập hoặc sao chép công thức dưới đây vào một ô trống, rồi nhấn Ctrl + Shift + Enter các phím đồng thời để nhận được kết quả chính xác:

=SUM(IF(ISNUMBER(A2:A12)*COUNTIF(A2:A12,A2:A12)=1,1,0))


Giải thích công thức:

=SUM(IF(ISNUMBER(A2:A12)*COUNTIF(A2:A12,A2:A12)=1,1,0))

 • ISNUMBER (A2: A12): Hàm ISNUMBER này được sử dụng để kiểm tra các giá trị trong danh sách A2: A12 nếu chúng là số hay không. Nó sẽ trả về TRUE nếu một ô chứa giá trị số và FALSE nếu không. Vì vậy, bạn sẽ nhận được một mảng như sau: {TRUE; TRUE; TRUE; TRUE; TRUE; TRUE; TRUE; TRUE; TRUE; TRUE; TRUE}.
 • COUNTIF (A2: A12, A2: A12): Hàm COUNTIF đếm số lần mỗi giá trị xuất hiện trong phạm vi cụ thể, nó sẽ trả về kết quả như sau: {1; 2; 2; 2; 2; 1; 1; 3; 3; 3; 1}.
 • ISNUMBER(A2:A12)*COUNTIF(A2:A12,A2:A12)= {TRUE;TRUE;TRUE;TRUE;TRUE;TRUE;TRUE;TRUE;TRUE;TRUE;TRUE}* {1;2;2;2;2;1;1;3;3;3;1}: Hai biểu thức này được nhân với nhau để được kết quả này: {1; 2; 2; 2; 2; 1; 1; 3; 3; 3; 1}.
 • IF(ISNUMBER(A2:A12)*COUNTIF(A2:A12,A2:A12)=1,1,0)=IF({1;2;2;2;2;1;1;3;3;3;1}=1,1,0): Ở đây hàm IF kiểm tra từng giá trị trong mảng xem chúng có bằng 1 hay không: Nếu có, một số 1 sẽ được trả về; nếu không, một số 0 được hiển thị. Kết quả như sau: {1; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 0; 0; 1}.
 • SUM(IF(ISNUMBER(A2:A12)*COUNTIF(A2:A12,A2:A12)=1,1,0))=SUM({1;0;0;0;0;1;1;0;0;0;1}): Cuối cùng, hàm SUM cộng các giá trị trong mảng và trả về tổng số các giá trị duy nhất: 4.

Đếm các giá trị số hoặc ngày tháng duy nhất trong một cột trong Excel 365

Trong Excel 365, có một hàm đơn giản mới được gọi là UNIQUE. Để hàm này được bao gồm trong hàm COUNT có thể giúp bạn giải quyết công việc này một cách nhanh chóng khi bạn cần.

Đếm các giá trị số hoặc ngày tháng duy nhất trong một cột

Cú pháp chung để đếm các giá trị số hoặc ngày tháng trong Excel 365 là:

=COUNT(UNIQUE(range))
 • range: Cột dữ liệu mà bạn muốn đếm các giá trị duy nhất từ ​​đó.

Vui lòng nhập hoặc sao chép công thức dưới đây vào một ô trống và nhấn Đi vào để lấy kết quả, xem ảnh chụp màn hình:

=COUNT(UNIQUE(A2:A12))


Giải thích công thức:

= COUNT (DUY NHẤT (A2: A12))

 • DUY NHẤT (A2: A12): Hàm UNIQUE này trích xuất tất cả các giá trị duy nhất từ ​​danh sách và bạn sẽ nhận được danh sách mảng như sau: {258; 560; 774; 801; 985; 990; 1569}.
 • COUNT(UNIQUE(A2:A12))=COUNT({258;560;774;801;985;990;1569}): Hàm COUNT này đếm số lượng giá trị số và trả về kết quả: 7.

Đếm các giá trị số hoặc ngày tháng chỉ xuất hiện một lần trong một cột

Hàm UNIQUE này cũng có thể trích xuất các giá trị duy nhất xuất hiện chính xác một lần từ một danh sách, cú pháp chung là:

=COUNT(UNIQUE(range,0,1))
 • range: Cột dữ liệu mà bạn muốn đếm các giá trị duy nhất từ ​​đó.

Nhập hoặc sao chép công thức sau vào một ô mà bạn muốn trả về kết quả, rồi nhấn Đi vào chính, xem ảnh chụp màn hình:

=COUNT(UNIQUE(A2:A12,0,1))


Giải thích công thức:

= COUNT (DUY NHẤT (A2: A12,0,1))

 • DUY NHẤT (A2: A12,0,1): Hàm UNIQUE này trích xuất các giá trị duy nhất chỉ xuất hiện một lần từ danh sách và bạn sẽ nhận được danh sách mảng như sau: {258; 801; 985; 1569}.
 • COUNT(UNIQUE(A2:A12,0,1))=COUNT({258;801;985;1569}): Hàm COUNT này đếm số lượng giá trị số và trả về kết quả: 4.

Lời khuyên: Tất cả các công thức trên đều có sẵn để đếm các ngày duy nhất trong một cột.


Hàm tương đối được sử dụng:

 • TỔNG:
 • Hàm SUM trong Excel trả về tổng giá trị được cung cấp.
 • TẦN SỐ:
 • Hàm FREQUENCY tính toán tần suất xuất hiện của các giá trị trong một phạm vi giá trị, sau đó trả về một dãy số theo chiều dọc.
 • THÁNG NĂM:
 • Hàm ISNUMBER trong Excel trả về TRUE khi ô chứa một số và FALSE nếu không.
 • Countif:
 • Hàm COUNTIF là một hàm thống kê trong Excel được sử dụng để đếm số ô đáp ứng một tiêu chí.
 • ĐẾM:
 • Hàm COUNT được sử dụng để đếm số ô chứa số hoặc đếm số trong danh sách các đối số.
 • DUY NHẤT:
 • Hàm UNIQUE trả về danh sách các giá trị duy nhất trong danh sách hoặc phạm vi.

Các bài viết khác:

 • Đếm giá trị số duy nhất dựa trên tiêu chí
 • Trong trang tính Excel, bạn có thể gặp phải sự cố đếm số lượng giá trị số duy nhất dựa trên một điều kiện cụ thể. Ví dụ: làm cách nào để tôi có thể đếm các giá trị Qty duy nhất của sản phẩm “áo phông” từ báo cáo như hình minh họa bên dưới? Trong bài viết này, tôi sẽ hiển thị một số công thức để đạt được nhiệm vụ này trong Excel.
 • Đếm số ô bằng một trong nhiều giá trị
 • Giả sử, tôi có một danh sách các sản phẩm trong cột A, bây giờ, tôi muốn lấy tổng số các sản phẩm cụ thể Táo, Nho và Chanh được liệt kê trong phạm vi C4: C6 từ cột A như ảnh chụp màn hình bên dưới. Thông thường, trong Excel, các hàm COUNTIF và COUNTIFS đơn giản sẽ không hoạt động trong trường hợp này. Bài viết này, tôi sẽ nói về cách giải quyết công việc này một cách nhanh chóng và dễ dàng với sự kết hợp của hàm SUMPRODUCT và COUNTIF.
 • Đếm số ô chứa số ký tự cụ thể
 • Nếu bạn muốn đếm số ô có chứa một số ký tự nhất định (chẳng hạn như 5 ký tự) trong một dải ô như hình minh họa bên dưới. Trong Excel, hàm COUNTIF có thể giúp bạn. Trong bài này, tôi sẽ nói về cách lấy số ô chứa chính xác x ký tự hoặc ô chứa nhiều hơn một số ký tự nhất định.

Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel - Giúp bạn nổi bật giữa đám đông

Bạn có muốn hoàn thành công việc hàng ngày của mình một cách nhanh chóng và hoàn hảo? Kutools cho Excel mang đến 300 tính năng nâng cao mạnh mẽ (Kết hợp sổ làm việc, tính tổng theo màu, chia nhỏ nội dung ô, chuyển đổi ngày tháng, v.v.) và tiết kiệm 80% thời gian cho bạn.

 • Được thiết kế cho 1500 tình huống công việc, giúp bạn giải quyết 80% các vấn đề về Excel.
 • Giảm hàng nghìn lần nhấp chuột và bàn phím mỗi ngày, giảm mỏi mắt và mỏi tay.
 • Trở thành chuyên gia Excel trong 3 phút. Không còn cần phải nhớ bất kỳ công thức và mã VBA đau đớn nào.
 • 30 ngày dùng thử miễn phí không giới hạn. Đảm bảo hoàn tiền trong 60 ngày. Nâng cấp miễn phí và hỗ trợ trong 2 năm.
Ribbon của Excel (với Kutools cho Excel được cài đặt)

Tab Office - Bật tính năng Đọc và Chỉnh sửa theo Tab trong Microsoft Office (bao gồm Excel)

 • Một giây để chuyển đổi giữa hàng chục tài liệu đang mở!
 • Giảm hàng trăm cú click chuột cho bạn mỗi ngày, tạm biệt bàn tay chuột.
 • Tăng năng suất của bạn lên 50% khi xem và chỉnh sửa nhiều tài liệu.
 • Mang lại các tab hiệu quả cho Office (bao gồm Excel), Giống như Chrome, Firefox và Internet Explorer mới.
Ảnh chụp màn hình của Excel (với Office Tab được cài đặt)
Nhận xét (0)
Chưa có xếp hạng. Hãy là người đầu tiên xếp hạng!
Không có bình luận nào được đăng ở đây
Để lại ý kiến ​​của bạn
Đăng với tư cách khách
×
Đánh giá bài viết này:
0   Nhân vật
Các vị trí được đề xuất