Bỏ qua nội dung chính

Tính tổng nếu các ô chứa hoặc bằng x hoặc y trong Excel

Để tính tổng các ô nếu chứa hoặc bằng giá trị này hoặc giá trị khác, hướng dẫn này cung cấp chi tiết hai công thức để giúp giải quyết vấn đề.

Làm thế nào để tính tổng nếu các ô chứa x hoặc y trong Excel?
Làm thế nào để tính tổng nếu các ô bằng x hoặc y trong Excel?


Làm thế nào để tính tổng nếu các ô chứa x hoặc y trong Excel?

Như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới, để tính tổng các ô trong cột D nếu các ô trong cột C chứa “táo” hoặc “vải thiều”, bạn có thể áp dụng công thức dựa trên các hàm SUMPRODUCT, ISNUMBER và SEARCH.

Công thức chung

=SUMPRODUCT(--((ISNUMBER(SEARCH("criteria1",rng1)) + ISNUMBER(SEARCH("criteria2",rng2)))>0),sum_rng)

Lập luận

Tiêu chí_range1: Phạm vi ô mà bạn muốn đánh giá theo tiêu chí1;
Tiêu chí_rang2: Phạm vi ô mà bạn muốn đánh giá theo tiêu chí2;
Tiêu chí1: Tiêu chí được sử dụng để xác định ô nào trong Criteria_rang1 sẽ được thêm vào;
Tiêu chí2: Tiêu chí dùng để xác định ô nào trong Criteria_rang2 sẽ được thêm vào.
Tổng_dải: Phạm vi của các ô để tính tổng;

Làm thế nào để sử dụng công thức này?

Chọn một ô trống, sao chép hoặc nhập công thức bên dưới và nhấn đăng ký hạng mục thi phím để nhận kết quả.

=SUMPRODUCT(--((ISNUMBER(SEARCH(G4,C5:C12))+ISNUMBER(SEARCH(G5,C5:C12)))>0),D5:D12)

Chú ý: Trong công thức này, G4 và G5 là các ô chứa hai điều kiện. Ngoài ra, bạn có thể nhập trực tiếp các giá trị văn bản thực tế được đặt trong dấu ngoặc kép.

=SUMPRODUCT(--((ISNUMBER(SEARCH("apple",C5:C12))+ISNUMBER(SEARCH("lychee",C5:C12)))>0),D5:D12)

Giải thích công thức

=SUMPRODUCT(--((ISNUMBER(SEARCH("apple",C5:C12))+ISNUMBER(SEARCH("lychee",C5:C12)))>0),D5:D12)

ISNUMBER (TÌM KIẾM ("apple", C5: C12))
> TÌM KIẾM ("apple", C5: C12): Hàm SEARCH định vị vị trí của ký tự đầu tiên của “apple” trong mỗi ô của phạm vi C5: C12 và trả về một mảng như sau {#VALUE!; # VALUE!; 1; 9; 1; #VALUE !; #VALUE!; 18}. Lỗi #VALUE! Nghĩa là không tìm thấy “apple” trong ô tương ứng;
> ISNUMBER ({# VALUE!; # VALUE!; 1; 9; 1; #VALUE!; # VALUE!; 18}): Ở đây hàm ISNUMBER kiểm tra xem giá trị được giới thiệu trong mảng là số hay không phải số. Nếu tham số giá trị là số, nó trả về "TRUE", nếu không, nó trả về "FALSE". Sau đó, bạn sẽ nhận được một mảng mới {FALSE; FALSE; TRUE; TRUE; TRUE; FALSE; FALSE; TRUE}.
ISNUMBER (TÌM KIẾM ("vải thiều", C5: C12)): Phần giải thích của phần này tương tự như trên. Ở đây, hàm ISNUMBER cuối cùng trả về một mảng như thế này {FALSE; FALSE; FALSE; TRUE; FALSE; FALSE; TRUE; TRUE};
{FALSE; FALSE; TRUE; TRUE; TRUE; FALSE; FALSE; TRUE} + {FALSE; FALSE; FALSE; TRUE; FALSE; FALSE; TRUE; TRUE}: Sau đó, chúng tôi thêm các mảng này lại với nhau và phép toán chuyển đổi các giá trị TRUE và FALSE thành 1s và 0s. Cuối cùng ta nhận được mảng số {0; 0; 1; 2; 1; 0; 1; 2};
({0;0;1;2;1;0;1;2}) > 0: Mỗi số trong mảng so sánh với số 0 và trả về mảng TRUE và FALSE như sau {FALSE; FALSE; TRUE; TRUE; TRUE; FALSE; TRUE; TRUE};
- ({FALSE; FALSE; TRUE; TRUE; TRUE; FALSE; TRUE; TRUE}): Hai dấu trừ này chuyển “TRUE” thành 1 và chuyển “FALSE” thành 0. Ở đây bạn sẽ nhận được một mảng mới là {0; 0; 1; 1; 1; 0; 1; 1};
SUMPRODUCT({0;0;1;1;1;0;1;1},D5:D12) = SUMPRODUCT({0;0;1;1;1;0;1;1},{2000;1600;980;1200;600;900;150;300}): Hàm SUMPRODUCT nhân các thành phần tương ứng của hai mảng và trả về một mảng là {0; 0; 980; 1200; 600; 0; 150; 300}, sau đó tính tổng tất cả các kết quả trong mảng và cuối cùng trả về 3230.

Làm thế nào để tính tổng nếu các ô bằng x hoặc y trong Excel?

Trong phần trên, chúng tôi đã giới thiệu công thức tính tổng các ô nếu chứa giá trị này hoặc giá trị khác. Phần này sẽ trình bày cách cộng hai hàm SUMIF với nhau để tính tổng các ô nếu bằng x hoặc y.

Ví dụ dưới đây là tính tổng doanh số bán hàng nếu sản phẩm bằng “táo” hoặc “vải thiều”.

Công thức chung

=SUMIF(criteria_range1,"criteria1",sum_range)+SUMIF(criteria_range2,"criteria2",sum_range)

Lập luận

Tiêu chí_range1: Phạm vi ô mà bạn muốn đánh giá theo tiêu chí1;
Tiêu chí_rang2: Phạm vi ô mà bạn muốn đánh giá theo tiêu chí2;
Tiêu chí1: Tiêu chí xác định ô nào trong Criteria_rang1 sẽ được thêm vào.
Tiêu chí2: Tiêu chí xác định ô nào trong Criteria_rang2 sẽ được thêm vào.
Tổng_dải: Phạm vi của các ô để tính tổng;

Làm thế nào để sử dụng công thức này?

Chọn một ô trống, sao chép hoặc nhập công thức bên dưới vào đó và nhấn đăng ký hạng mục thi phím để nhận kết quả.

=SUMIF(C5:C12,G4,D5:D12)+SUMIF(C5:C12,G5,D5:D12)

Chú thích: Công thức này tham chiếu đến hai ô G4 và G5 có chứa hai điều kiện. Bạn có thể nhập trực tiếp các giá trị văn bản được đặt trong dấu ngoặc kép làm tiêu chí trong công thức.

=SUMIF(C5:C12,"apple",D5:D12)+SUMIF(C5:C12,"lychee",D5:D12)

Giải thích công thức này

=SUMIF(C5:C12,"apple",D5:D12)+SUMIF(C5:C12,"lychee",D5:D12)

Hàm SUMIF đầu tiên tính doanh số bán “táo” và hàm SUMIF thứ hai tính doanh số bán “vải thiều”. Hai kết quả này sau đó cộng lại với nhau để có được tổng doanh số.

Các chức năng liên quan

Hàm SUMPRODUCT trong Excel
Hàm SUMPRODUCT trong Excel có thể được sử dụng để nhân hai hoặc nhiều cột hoặc mảng với nhau, sau đó lấy tổng của các sản phẩm.

Hàm ISNUMBER trong Excel
Hàm ISNUMBER trong Excel trả về TRUE khi ô chứa một số và FALSE nếu không.

Hàm TÌM KIẾM trong Excel
Hàm TÌM KIẾM trong Excel có thể giúp bạn tìm vị trí của một ký tự hoặc chuỗi con cụ thể từ chuỗi văn bản đã cho

Hàm SUMIFS trong Excel
Hàm SUMIF trong Excel có thể giúp tính tổng các giá trị ô dựa trên nhiều tiêu chí.


Công thức liên quan

Tính tổng nếu ô chứa dấu hoa thị
Để tính tổng các ô chứa dấu hoa thị được coi là ký tự chữ không phải ký tự đại diện, hướng dẫn này giải thích công thức dựa trên hàm SUMIF và dấu ngã (~).

Tính tổng nếu ô chứa cả x và y
Hướng dẫn từng bước này trình bày cách tính tổng một dải ô nếu các ô tương ứng chứa cả x và y bằng cách sử dụng hàm SUMIFS.

Tính tổng nếu ngày nằm giữa hai ngày
Hướng dẫn này trình bày cách tính tổng các giá trị trong một phạm vi ngày nhất định trong Excel bằng công thức dựa trên hàm SUMIFS.

Tính tổng nếu các ô bằng nhau hoặc không bằng một giá trị nhất định
Hướng dẫn từng bước này giải thích hai công thức để tính tổng một dải ô bằng hoặc không bằng euqal với một giá trị nhất định dựa trên hàm SUMIF.


Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel - Giúp bạn nổi bật giữa đám đông

Các tính năng phổ biến: Tìm, đánh dấu hoặc xác định các bản sao  |  Xóa hàng trống  |  Kết hợp các cột hoặc ô mà không làm mất dữ liệu  |  Vòng không có công thức hữu ích. Cảm ơn !
Super VLookup: Nhiều tiêu chí  |  Nhiều giá trị  |  Trên nhiều trang tính  |  Tra cứu mờhữu ích. Cảm ơn !
Khuyến cáo. Danh sách thả xuống: Danh sách thả xuống dễ dàng  |  Danh sách thả xuống phụ thuộc  |  Danh sách thả xuống nhiều lựa chọnhữu ích. Cảm ơn !
Trình quản lý cột: Thêm một số cột cụ thể  |  Di chuyển cột  |  Chuyển đổi trạng thái hiển thị của các cột ẩn  So sánh các cột với Chọn các ô giống nhau và khác nhau hữu ích. Cảm ơn !
Các tính năng nổi bật: Tiêu điểm lưới  |  Chế độ xem thiết kế  |  Thanh công thức lớn  |  Trình quản lý sổ làm việc & trang tính | Thư viện tài nguyên (Văn bản tự động)  |  Bảng chọn ngày  |  Kết hợp các bảng tính  |  Mã hóa/Giải mã ô  |  Gửi email theo danh sách  |  Siêu lọc  |  Bộ lọc đặc biệt (lọc in đậm/nghiêng/gạch ngang...) ...
15 bộ công cụ hàng đầu12 bản văn CÔNG CỤ (thêm văn bản, Xóa ký tự ...)  |  50 + Biểu đồ Các loại (Biểu đồ Gantt ...)  |  40+ Thực tế Công thức (Tính tuổi dựa trên ngày sinh ...)  |  19 chèn CÔNG CỤ (Chèn mã QR, Chèn ảnh từ đường dẫn ...)  |  12 Chuyển đổi CÔNG CỤ (Số thành từ, Chuyển đổi tiền tệ ...)  |  7 Hợp nhất & Tách CÔNG CỤ (Các hàng kết hợp nâng cao, Tách ô Excel ...)  |  ... và nhiều hơn nữa

Kutools cho Excel tự hào có hơn 300 tính năng, Đảm bảo rằng những gì bạn cần chỉ là một cú nhấp chuột...


Tab Office - Bật tính năng Đọc và Chỉnh sửa theo Tab trong Microsoft Office (bao gồm Excel)

  • Một giây để chuyển đổi giữa hàng chục tài liệu đang mở!
  • Giảm hàng trăm cú click chuột cho bạn mỗi ngày, tạm biệt bàn tay chuột.
  • Tăng năng suất của bạn lên 50% khi xem và chỉnh sửa nhiều tài liệu.
  • Mang các tab hiệu quả đến Office (bao gồm Excel), giống như Chrome, Edge và Firefox.
Comments (0)
No ratings yet. Be the first to rate!
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations