Bỏ qua nội dung chính

Tạo biểu đồ marimekko trong Excel

Biểu đồ Marimekko còn được gọi là biểu đồ Mosaic, có thể được sử dụng để trực quan hóa dữ liệu từ hai hoặc nhiều biến định tính. Trong biểu đồ Marimekko, độ rộng cột hiển thị một tập hợp phần trăm và ngăn xếp cột hiển thị một tập hợp phần trăm khác.

Biểu đồ Marimekko dưới đây thể hiện doanh số bán Đồ uống, Thực phẩm và Trái cây trong một công ty từ năm 2016 đến năm 2020. Như bạn có thể thấy, chiều rộng cột hiển thị quy mô phân khúc thị trường Đồ uống, Thực phẩm và Trái cây trong một năm và từng phân khúc trong cột hiển thị doanh số cho một danh mục nhất định.

Hướng dẫn này sẽ trình bày từng bước để tạo biểu đồ Marimekko trong Excel.

Tạo biểu đồ Marimekko trong Excel

Dễ dàng tạo biểu đồ Marimekko với một công cụ tuyệt vời
Tải xuống tệp mẫu


Tạo biểu đồ Marimekko trong Excel

Giả sử bạn muốn tạo biểu đồ Marimekko dựa trên dữ liệu như ảnh chụp màn hình bên dưới, bạn có thể làm như sau để tải xuống.

Phần 1: Tạo bảng dữ liệu trung gian

1. Tạo bảng dữ liệu trung gian dựa trên dữ liệu gốc như sau.

Cột đầu tiên của bảng dữ liệu trung gian

Như ảnh chụp màn hình bên dưới được hiển thị, các giá trị trong cột trợ giúp đầu tiên thể hiện vị trí mà mỗi cột kết thúc trên trục X. Ở đây chúng tôi chỉ định giá trị tối thiểu của trục X là 0 và tối đa là 100, vì vậy cột bắt đầu từ 0 và kết thúc bằng 100. Bạn có thể làm như sau để nhận dữ liệu giữa giá trị tối thiểu và tối đa.

> Nhập số 0 vào ô thứ hai (trong trường hợp này là A9) của cột (giữ trống tiêu đề cột);
> Nhập công thức dưới đây vào ô A10 và nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa. Lặp lại công thức tương tự trong A11;
=SUM($B$2:$D$2)/SUM($B$2:$D$6)*100

> Nhập công thức dưới đây vào A12 và nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa. Lặp lại công thức này trong A13 để nhận được kết quả tương tự.
=SUM($B$3:$D$3)/SUM($B$2:$D$6)*100+A10

> Nhập công thức dưới đây vào A14 và sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa. Lặp lại công thức này với A15 để nhận được kết quả tương tự.
=SUM($B$4:$D$4)/SUM($B$2:$D$6)*100+A12

> Nhập công thức dưới đây vào A16 và sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa. Áp dụng công thức này cho A17 để nhận được kết quả tương tự.
=SUM($B$5:$D$5)/SUM($B$2:$D$6)*100+A14

> Nhập số 100 vào ô cuối cùng (A18). Và cuối cùng cột đầu tiên đã hoàn thành.

Các cột khác của bảng dữ liệu trung gian

Giá trị trong các cột này đại diện cho chiều cao của chuỗi trong mỗi cột xếp chồng lên nhau. Xem ảnh chụp màn hình:

> Nhập các tiêu đề giống với dữ liệu gốc vào ba cột còn lại;

> Trong cột thứ hai, hãy nhập công thức bên dưới vào ô trống đầu tiên (B9) rồi nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa. Chọn ô kết quả này, kéo Xử lý tự động điền sang phải hai ô tiếp theo rồi xuống hàng tiếp theo.
= B $ 2 / SUM ($ B $ 2: $ D $ 2)

> Nhập công thức dưới đây vào B11 và sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa. Chọn ô kết quả này, kéo Xử lý tự động điền sang phải hai ô tiếp theo rồi xuống hàng tiếp theo.
= B $ 3 / SUM ($ B $ 3: $ D $ 3)

> Tiếp tục nhập công thức dưới đây vào B13 và sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa. Chọn ô kết quả này, kéo Xử lý tự động điền sang phải hai ô tiếp theo rồi xuống hàng tiếp theo.
= B $ 4 / SUM ($ B $ 4: $ D $ 4)

> Nhập công thức dưới đây vào B15 và sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa. Chọn ô kết quả này, kéo Xử lý tự động điền sang phải hai ô tiếp theo rồi xuống hàng tiếp theo.
= B $ 5 / SUM ($ B $ 5: $ D $ 5)

> Nhập công thức dưới đây vào B17 và sau đó nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa. Chọn ô kết quả này, kéo Xử lý tự động điền sang phải hai ô tiếp theo rồi xuống hàng tiếp theo.
= B $ 6 / SUM ($ B $ 6: $ D $ 6)

Phần 2: Chèn biểu đồ vùng xếp chồng lên nhau dựa trên dữ liệu trung gian và định dạng nó

2. Chọn toàn bộ bảng dữ liệu trung gian, nhấp vào Chèn > Biểu đồ Đường hoặc Biểu đồ Vùng > Khu vực xếp chồng lên nhau.

3. Nhấp chuột phải vào trục X trong biểu đồ và chọn Định dạng trục từ menu chuột phải.

4. bên trong Định dạng trục ngăn, chọn Trục ngày tùy chọn theo Tùy chọn trục tab.

5. Giữ trục X được chọn và sau đó nhấn Xóa bỏ để xóa nó khỏi biểu đồ.

Sau đó, biểu đồ được hiển thị như sau.

6. Nhấp chuột phải vào trục Y và chọn Định dạng trục từ trình đơn ngữ cảnh.

7. bên trong Định dạng trục , vui lòng cấu hình như sau.

7.1) Trong Tùy chọn trục phần, thay đổi tối đa hộp để 1;
7.2) Trong Con số phần, chọn Tỷ lệ phần trăm từ Phân loại danh sách thả xuống, sau đó thay đổi Vị trí thập phân đến 0.

Bây giờ biểu đồ được hiển thị như sau.

8. Bây giờ chúng ta cần thêm đường viền để hiển thị sự chiếm đóng của từng dữ liệu trong một chuỗi. Hãy làm như sau.

8.1) Chọn vùng màu xám trên cùng (chuỗi Đồ uống trong trường hợp này), nhấp vào Thành phần biểu đồ và sau đó kiểm tra Thanh lỗi cái hộp.

8.2) Đi tới Định dạng chuỗi dữ liệu , nhấp vào Tùy chọn loạt mũi tên thả xuống, sau đó chọn Chuỗi "Uống" Y Thanh lỗi từ danh sách để chọn các thanh lỗi bạn vừa thêm vào.

8.3) Dưới Tùy chọn thanh lỗi tab, bạn cần:
 • Chọn Dấu trừ trong Chiều hướng phần;
 • Chọn Không có mũ trong Kiểu kết thúc phần;
 • Chọn hình ba gạch Tỷ lệ phần trăm tùy chọn và nhập 100 vào hộp văn bản trong Số tiền lỗi phần.
8.4) Chọn thanh màu xám (chuỗi Đồ uống), rồi chuyển đến Định dạng chuỗi dữ liệu để cấu hình như sau.
 • Nhấn vào Điền vào dòng biểu tượng;
 • Trong tạp chí Biên giới phần, chọn Đường vẽ liền;
 • Chọn màu đen trong Màu danh sách thả xuống;
 • Thay đổi Chiều rộng đến 1pt.

Bây giờ biểu đồ được hiển thị như ảnh chụp màn hình bên dưới.

9. Lặp lại các thao tác trong bước 8 để thêm dấu chia vào các phân đoạn khác. Và cuối cùng biểu đồ được hiển thị như bên dưới.

Phần 3: Chỉ định các giá trị trục X của biểu đồ Marimekko

10. Bây giờ bạn cần tính toán giá trị giữa cho mỗi cột và hiển thị các giá trị danh mục con (dữ liệu cột đầu tiên của dải dữ liệu gốc) dưới dạng các giá trị trục X.

Hai hàng trợ giúp là cần thiết trong phần này, vui lòng áp dụng các công thức dưới đây để xử lý nó.

10.1) Trong ô đầu tiên (ở đây tôi chọn A22) của hàng đầu tiên, nhập công thức dưới đây vào đó và nhấn đăng ký hạng mục thi phím để nhận kết quả.
= A11 / 2

10.2) Trong ô thứ hai của hàng đầu tiên, hãy áp dụng công thức dưới đây.
= (A13-A11) / 2 + A11
10.3) Trong ô thứ ba của hàng đầu tiên, hãy áp dụng công thức dưới đây.
= (A15-A13) / 2 + A13
10.4) Trong ô thứ tư của hàng đầu tiên, hãy áp dụng công thức dưới đây.
= (A17-A15) / 2 + A15
10.5) Trong ô thứ năm của hàng đầu tiên, hãy áp dụng công thức dưới đây.
= (A18-A17) / 2 + A17
10.6) Nhập số 0 vào mỗi ô của hàng thứ hai. Và cuối cùng phạm vi trợ giúp này được hiển thị như ảnh chụp màn hình bên dưới.

11. Nhấp chuột phải vào biểu đồ và nhấp vào Chọn Dữ liệu trong menu chuột phải.

12. Trong phần mở đầu Chọn nguồn dữ liệu hộp thoại, nhấp vào Thêm .

13. Sau đó an Chỉnh sửa chuỗi hộp thoại bật lên, vui lòng chọn các ô chứa các giá trị 0 trong Giá trị chuỗi và sau đó bấm vào OK .

14. Khi nó trở về Chọn nguồn dữ liệu hộp thoại, bạn có thể thấy một loạt mới (Series4) được tạo, nhấp vào OK để lưu các thay đổi.

15. Nhấp chuột phải vào biểu đồ và chọn Thay đổi loại biểu đồ chuỗi.

16. bên trong Thay đổi loại biểu đồ hộp thoại, chọn loại biểu đồ “Phân tán với Đường thẳng và Điểm đánh dấu”Cho Series4 trong Chọn loại biểu đồ và trục cho chuỗi dữ liệu của bạn cái hộp. Và sau đó nhấp vào OK.

17. Nhấp chuột phải vào biểu đồ và chọn Chọn Dữ liệu.

18. bên trong Chọn nguồn dữ liệu hộp thoại, chọn Series4 (tên series bạn đã tạo ở bước 14) và nhấp vào Chỉnh sửa nút trong Mục chú thích (Chuỗi) cái hộp.

19. bên trong Chỉnh sửa chuỗi hộp thoại, chọn các ô hàng đầu tiên trong the Giá trị Dòng X hộp, và sau đó nhấp vào OK.

20. nhấp chuột OK để lưu các thay đổi khi nó trở về Chọn nguồn dữ liệu hộp thoại.

Bây giờ một loạt phim mới được thêm vào ở dưới cùng của khu vực cốt truyện như hình minh họa bên dưới.

21. Bây giờ bạn cần ẩn dòng và điểm đánh dấu. Vui lòng chọn loạt bài này, chuyển đến Định dạng chuỗi dữ liệu và sau đó làm như sau.

21.1) Nhấp vào Điền vào dòng biểu tượng;
21.2) Chọn Không có dòng theo Dòng chuyển hướng;

21.3) Nhấp vào Marker , mở rộng Tùy chọn điểm đánh dấu, Và sau đó chọn Không có.

22. Giữ bộ truyện được chọn, nhấp vào Thành phần biểu đồ và sau đó kiểm tra Nhãn dữ liệu cái hộp.

23. Chọn các nhãn đã thêm, đi tới Định dạng nhãn dữ liệu và cấu hình như sau.

23.1) Kiểm tra Giá trị từ các ô cái hộp;

23.2) Trong Dải nhãn dữ liệu hộp thoại, chọn các ô bạn muốn hiển thị dưới dạng giá trị trục X và sau đó bấm OK. Ở đây tôi chọn các ô cột đầu tiên của dải dữ liệu gốc.

23.3) Quay lại Định dạng nhãn dữ liệu ngăn, bỏ chọn Giá trị Y hộp trong Nhãn chứa và trong Vị trí nhãn chọn phần Dưới đây tùy chọn.

Bây giờ biểu đồ được hiển thị như sau.

Phần 4: Hiển thị một tập hợp phần trăm trên chiều rộng cột

Bây giờ chúng ta cần hiển thị một tập hợp phần trăm trên chiều rộng cột. Trước tiên, chúng ta cần tính toán tỷ lệ phần trăm của mỗi cột.

24. Vì có năm cột trong biểu đồ, bạn cần tính năm phần trăm như sau.

24.1) Chọn một ô trống trong một hàng mới (ở đây tôi chọn A27), nhập công thức bên dưới vào đó và nhấn đăng ký hạng mục thi để lấy phần trăm của cột đầu tiên.
= $ A $ 11/100

24.2) Đối với tỷ lệ phần trăm thứ hai, vui lòng áp dụng công thức dưới đây.
= (A13-A11) / 100
24.3) Đối với phần trăm thứ ba, hãy áp dụng công thức dưới đây.
= (A15-A13) / 100
24.4) Đối với phần trăm thứ tư, hãy áp dụng công thức dưới đây.
= (A17-A15) / 100
24.5) Đối với phần trăm thứ năm, hãy áp dụng công thức dưới đây.
= (A18-A17) / 100

25. Trong hàng tỷ lệ phần trăm tiếp theo, hãy nhập số 1 vào mỗi ô. Sau đó, bạn sẽ nhận được một phạm vi trợ giúp mới như sau.

26. Nhấp chuột phải vào biểu đồ và chọn Chọn Dữ liệu từ menu chuột phải.

27. bên trong Chọn nguồn dữ liệu hộp thoại, nhấp vào Thêm .

28. Trong phần mở đầu Chỉnh sửa chuỗi hộp thoại, bạn cần làm như sau.

28.1) Trong Giá trị chuỗi X , chọn các ô chứa giá trị giữa cho mỗi cột bạn đã tính ở bước 10.
Lưu ý: Ở đây các giá trị giữa được sử dụng để hiển thị tỷ lệ phần trăm ở giữa chiều rộng cột.
28.2) Trong Giá trị chuỗi Y , chọn các ô chứa số 1.
Lưu ý: Vì tối thiểu và tối đa của trục Y là 0 và 1, và chúng tôi cần hiển thị tỷ lệ phần trăm phía trên diện tích ô, ở đây giá trị Y phải là 1.
28.3) Nhấp OK.

29. Khi nó trở về Chọn nguồn dữ liệu hộp thoại, một loạt phim mới (Series5) được tạo, hãy nhấp vào OK để lưu các thay đổi.

30. Nhấp chuột phải vào biểu đồ và chọn Thay đổi loại biểu đồ chuỗi.

31. bên trong Thay đổi loại biểu đồ hộp thoại, chọn loại biểu đồ “Phân tán với Đường thẳng và Điểm đánh dấu”Cho Series5 trong Chọn loại biểu đồ và trục cho chuỗi dữ liệu của bạn cái hộp. Và sau đó nhấp vào OK.

Bây giờ biểu đồ được hiển thị như sau.

32. Bạn cần ẩn dòng và điểm đánh dấu của chuỗi (Bấm để xem cách).

33. Thêm nhãn dữ liệu vào chuỗi này (Bấm để xem cách). Chỉ định vị trí nhãn này thành Trên.

Lưu ý: Trong phần này, sau khi kiểm tra Giá trị từ các ô , bạn cần chọn các ô chứa phần trăm được tính toán trong Dải nhãn dữ liệu hộp thoại.

Bây giờ tỷ lệ phần trăm được hiển thị trên chiều rộng cột như ảnh chụp màn hình bên dưới.

Phần 5: Hiển thị tên sê-ri ở bên phải khu vực lô đất

Như ảnh chụp màn hình bên dưới được hiển thị, để hiển thị tên chuỗi ở bên phải khu vực ô trong biểu đồ, trước tiên bạn cần tính toán các giá trị giữa cho từng chuỗi của cột cuối cùng, thêm một chuỗi mới dựa trên các giá trị này và cuối cùng thêm tên sê-ri làm nhãn dữ liệu của sê-ri mới này.

34. Để tính giá trị giữa cho mỗi chuỗi của cột cuối cùng, vui lòng áp dụng các công thức dưới đây.

34.1) Chọn một ô trống (ở đây tôi chọn A31) trong một hàng mới, nhập công thức bên dưới vào đó và nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa.
= B6 / SUM (B6: D6) / 2

34.2) Chọn ô tiếp theo (B31), nhập công thức bên dưới vào ô đó và nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa. Chọn ô kết quả này và sau đó kéo Xử lý tự động điền ngay đến ô tiếp theo C31.
=SUM($B$6:C6)/SUM($B$6:$D$6)-C6/SUM($B$6:$D$6)/2

35. Trong hàng mới tiếp theo, nhập số 100 vào mỗi ô. Cuối cùng, một phạm vi trợ giúp mới khác được tạo như ảnh chụp màn hình bên dưới.

Lưu ý: Ở đây số 100 đại diện cho mức tối đa của trục X.

36. Nhấp chuột phải vào biểu đồ và chọn Chọn Dữ liệu từ trình đơn ngữ cảnh.

37. bên trong Chọn nguồn dữ liệu hộp thoại, nhấp vào Thêm .

38. bên trong Chỉnh sửa chuỗi hộp thoại, vui lòng chọn phạm vi tương ứng như sau.

38.1) Trong Giá trị chuỗi X chọn các ô chứa số 100;
38.2) Trong Giá trị chuỗi Y , hãy chọn các ô chứa các giá trị ở giữa cho mỗi chuỗi của cột cuối cùng bạn đã tính ở bước 34.
38.3) Nhấp vào OK .

39. Khi nó trở về Chọn nguồn dữ liệu hộp thoại, nhấn OK để lưu các thay đổi.

40. Nhấp chuột phải vào biểu đồ và chọn Thay đổi loại biểu đồ chuỗi từ trình đơn ngữ cảnh.

41. bên trong Thay đổi loại biểu đồ hộp thoại, chọn loại biểu đồ “Phân tán với Đường thẳng và Điểm đánh dấu”Cho Series6 trong Chọn loại biểu đồ và trục cho chuỗi dữ liệu của bạn hộp, và sau đó nhấp vào OK.

Sau đó, một loạt mới được thêm vào biểu đồ như ảnh chụp màn hình bên dưới.

42. Bạn cần ẩn dòng và điểm đánh dấu của chuỗi (Bấm để xem cách).

43. Thêm nhãn dữ liệu vào chuỗi này (Bấm để xem cách). Giữ đúng vị trí nhãn.

Lưu ý: Trong phần này, sau khi kiểm tra Giá trị từ các ô , bạn cần chọn các ô chứa tên chuỗi trong dải dữ liệu gốc trong Dải nhãn dữ liệu hộp thoại.

Bây giờ biểu đồ được hiển thị như sau.

Phần 6: Hiển thị các giá trị chuỗi trên mỗi phân đoạn trong các cột

Phần cuối cùng ở đây sẽ hướng dẫn bạn cách hiển thị các giá trị chuỗi (nhãn dữ liệu) trên mỗi phân đoạn trong các cột như hình minh họa bên dưới. Hãy làm như sau.

44. Trước tiên, bạn cần tính giá trị giữa cho mỗi đoạn trong cột, vui lòng áp dụng các công thức dưới đây.

44.1) Bắt đầu với một hàng mới, chọn ô trống đầu tiên (chẳng hạn như A35), nhập công thức dưới đây vào đó và nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa. Chọn ô kết quả này và kéo Xử lý tự động điền xuống bốn ô bên dưới.
Lưu ý: Các giá trị kết quả trong cột này đại diện cho các giá trị trung bình cho các phân đoạn của Dòng trái cây trong mỗi năm.
= B2 / SUM (B2: D2) / 2

44.2) Chọn ô tiếp theo B35, nhập công thức bên dưới và nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa. Sau đó kéo nó Xử lý tự động điền xuống bốn ô bên dưới.
Lưu ý: Giá trị kết quả trong cột này đại diện cho giá trị trung bình cho các phân đoạn của Chuỗi thực phẩm trong mỗi năm.
=C2/SUM(B2:D2)/2+Sheet1!B2/SUM(B2:D2)

44.3) Chọn C35, nhập công thức bên dưới và nhấn đăng ký hạng mục thi Chìa khóa. Sau đó kéo nó Xử lý tự động điền xuống bốn ô bên dưới.
Lưu ý: Giá trị kết quả trong cột này đại diện cho giá trị trung bình cho các phân đoạn của chuỗi Đồ uống trong mỗi năm.
=D2/SUM(B2:D2)/2+SUM(B2:C2)/SUM(B2:D2)

45. Nhấp chuột phải vào biểu đồ và nhấp vào Chọn Dữ liệu trong trình đơn ngữ cảnh.

46. bên trong Chọn nguồn dữ liệu hộp thoại, nhấp vào Thêm .

47. bên trong Chỉnh sửa chuỗi hộp thoại, vui lòng chọn các phạm vi tương ứng như sau.

47.1) Trong Giá trị chuỗi X , chọn các ô chứa giá trị giữa cho mỗi cột bạn đã tính ở bước 10.
Lưu ý: Các giá trị này được sử dụng để xác định vị trí của trục X cho chuỗi Trái cây.
47.2) Trong Giá trị chuỗi Y , hãy chọn cột đầu tiên của phạm vi trợ giúp bạn đã tạo trong phần này.
Lưu ý: Các giá trị này được sử dụng để xác định vị trí của trục Y cho chuỗi Trái cây.
47.3) Nhấp vào OK .

48. Lặp lại bước 46 và 47, sử dụng hai giá trị cột còn lại để thêm hai chuỗi mới. Xem ảnh chụp màn hình dưới đây:

49. Khi nó trở về Chọn nguồn dữ liệu hộp thoại, bạn có thể thấy ba loạt phim mới được thêm vào, nhấp vào OK để lưu các thay đổi.

50. Nhấp chuột phải vào biểu đồ và chọn Thay đổi loại biểu đồ chuỗi từ trình đơn ngữ cảnh.

51. bên trong Thay đổi loại biểu đồ hộp thoại, chọn riêng loại biểu đồ “Phân tán với Đường thẳng và Điểm đánh dấu”Cho ba loạt phim mới này trong Chọn loại biểu đồ và trục cho chuỗi dữ liệu của bạn hộp, và sau đó nhấp vào OK.

Biểu đồ được hiển thị như sau.

52. Bạn cần ẩn riêng các dòng và điểm đánh dấu của chuỗi (Bấm để xem cách).

53. Thêm nhãn dữ liệu vào chuỗi (Bấm để xem cách). Chỉ định Vị trí Nhãn là Trung tâm.

Ghi chú:

1) Đối với các nhãn dữ liệu của loạt Đồ uống, sau khi kiểm tra Giá trị từ các ô , bạn cần chọn các giá trị thực của chuỗi Đồ uống trong phạm vi dữ liệu gốc.

2) Đối với các nhãn dữ liệu của loạt Thực phẩm, sau khi kiểm tra Giá trị từ các ô , bạn cần chọn các giá trị thực của chuỗi Thực phẩm trong phạm vi dữ liệu gốc.

3) Đối với các nhãn dữ liệu của loạt Trái cây, sau khi kiểm tra Giá trị từ các ô , bạn cần chọn các giá trị thực của chuỗi Trái cây trong phạm vi dữ liệu gốc.

Bây giờ biểu đồ được hiển thị như ảnh chụp màn hình bên dưới.

54. Xóa tiêu đề biểu đồ và chú thích khỏi biểu đồ.

55. Giữ biểu đồ được chọn, đi tới Định dạng chuỗi dữ liệu ngăn, sau đó chọn Diện tích lô trong Tùy chọn chuỗi danh sách thả xuống.

56. Vùng ô của biểu đồ được chọn. Vui lòng thu hẹp diện tích ô bằng cách kéo các đường viền cho đến khi các giá trị trên, dưới và bên phải được hiển thị đầy đủ ra khỏi diện tích ô. Xem bản demo bên dưới.

Bây giờ một Biểu đồ Marimekko đã hoàn thành.


Dễ dàng tạo biểu đồ marimekko trong Excel

Mô hình Biểu đồ Marimekko tiện ích của Kutools cho Excel có thể giúp bạn nhanh chóng tạo biểu đồ marimekko trong Excel chỉ với vài cú nhấp chuột như minh họa bên dưới.
Tải xuống và thử ngay bây giờ! Đường mòn miễn phí 30 ngày


Tải xuống tệp mẫu


Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel - Giúp bạn nổi bật giữa đám đông

Các tính năng phổ biến: Tìm, đánh dấu hoặc xác định các bản sao  |  Xóa hàng trống  |  Kết hợp các cột hoặc ô mà không làm mất dữ liệu  |  Vòng không có công thức hữu ích. Cảm ơn !
Super VLookup: Nhiều tiêu chí  |  Nhiều giá trị  |  Trên nhiều trang tính  |  Tra cứu mờhữu ích. Cảm ơn !
Khuyến cáo. Danh sách thả xuống: Danh sách thả xuống dễ dàng  |  Danh sách thả xuống phụ thuộc  |  Danh sách thả xuống nhiều lựa chọnhữu ích. Cảm ơn !
Trình quản lý cột: Thêm một số cột cụ thể  |  Di chuyển cột  |  Chuyển đổi trạng thái hiển thị của các cột ẩn  So sánh các cột với Chọn các ô giống nhau và khác nhau hữu ích. Cảm ơn !
Các tính năng nổi bật: Tiêu điểm lưới  |  Chế độ xem thiết kế  |  Thanh công thức lớn  |  Trình quản lý sổ làm việc & trang tính | Thư viện tài nguyên (Văn bản tự động)  |  Bảng chọn ngày  |  Kết hợp các bảng tính  |  Mã hóa/Giải mã ô  |  Gửi email theo danh sách  |  Siêu lọc  |  Bộ lọc đặc biệt (lọc in đậm/nghiêng/gạch ngang...) ...
15 bộ công cụ hàng đầu12 bản văn CÔNG CỤ (thêm văn bản, Xóa ký tự ...)  |  50 + Biểu đồ Các loại (Biểu đồ Gantt ...)  |  40+ Thực tế Công thức (Tính tuổi dựa trên ngày sinh ...)  |  19 chèn CÔNG CỤ (Chèn mã QR, Chèn ảnh từ đường dẫn ...)  |  12 Chuyển đổi CÔNG CỤ (Số thành từ, Chuyển đổi tiền tệ ...)  |  7 Hợp nhất & Tách CÔNG CỤ (Các hàng kết hợp nâng cao, Tách ô Excel ...)  |  ... và nhiều hơn nữa

Kutools cho Excel tự hào có hơn 300 tính năng, Đảm bảo rằng những gì bạn cần chỉ là một cú nhấp chuột...


Tab Office - Bật tính năng Đọc và Chỉnh sửa theo Tab trong Microsoft Office (bao gồm Excel)

 • Một giây để chuyển đổi giữa hàng chục tài liệu đang mở!
 • Giảm hàng trăm cú click chuột cho bạn mỗi ngày, tạm biệt bàn tay chuột.
 • Tăng năng suất của bạn lên 50% khi xem và chỉnh sửa nhiều tài liệu.
 • Mang các tab hiệu quả đến Office (bao gồm Excel), giống như Chrome, Edge và Firefox.
Comments (1)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour, je réussis à faire le graphique, mais les angles ne sont pas droits.
La forme est la même que vous, avant de passer au format dates.
Il faut simplement faire cette manipulation, ou d'autres modifications sont nécessaires ?
Merci beaucoup
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations