Bỏ qua nội dung chính

Tính tổng với nhiều tiêu chí dựa trên logic OR và AND

Khi làm việc trên trang tính Excel, bạn có thể cần tính tổng các giá trị dựa trên nhiều tiêu chí. Đôi khi, nhiều tiêu chí đến từ cùng một cột (logic HOẶC), nhưng đôi khi từ các cột khác nhau (logic AND). Trong trường hợp này, bạn có thể giải quyết công việc này như thế nào trong Excel?


Tính tổng với nhiều tiêu chí dựa trên logic HOẶC

Giả sử, bạn có một danh sách sản phẩm chứa Nhà cung cấp và Số lượng như ảnh chụp màn hình bên dưới, bây giờ, bạn muốn nhận tổng số lượng được cung cấp bởi nhà cung cấp John và David. Sau đây, tôi sẽ giới thiệu hai công thức đơn giản cho bạn.

Bằng cách sử dụng công thức SUMIF + SUMIF +…

Nếu bạn muốn tính tổng các số đáp ứng một trong các tiêu chí (logic HOẶC) từ nhiều tiêu chí, bạn có thể cộng nhiều hàm SUMIF trong một công thức duy nhất, cú pháp chung là:

=SUMIF(criteria_range, criteria1, sum_range)+SUMIF(criteria_range, criteria2, sum_range)+…
 • criteria_range: Phạm vi ô bạn muốn khớp với tiêu chí;
 • criteria1: Tiêu chí đầu tiên được sử dụng để xác định ô nào nên được tính tổng;
 • criteria2: Tiêu chí thứ hai được sử dụng để xác định ô nào nên được tính tổng;
 • sum_range: Phạm vi ô bạn muốn tính tổng.

Bây giờ, vui lòng sao chép hoặc nhập bất kỳ công thức nào dưới đây vào ô trống và nhấn đăng ký hạng mục thi phím để nhận kết quả:

=SUMIF(B4:B14,"John",C4:C14) + SUMIF(B4:B14,"David",C4:C14)           (Type the criteria manually)
=SUMIF(B4:B14,E4,C4:C14) + SUMIF(B4:B14,E5,C4:C14)                           
(Use a cell reference)


Giải thích công thức:

=SUMIF(B4:B14,"John",C4:C14) + SUMIF(B4:B14,"David",C4:C14)

 • Việc đầu tiên SUMIF (B4: B14, "John", C4: C14) tìm các hàng của John và tính tổng các đại lượng;
 • Thứ hai SUMIF (B4: B14, "David", C4: C14) tìm các hàng của David và tính tổng các đại lượng;
 • Sau đó, cộng hai công thức SUMIF này để có được tất cả tổng số lượng được cung cấp bởi cả John và David.

Bằng cách sử dụng các hàm SUM và SUMIF

Công thức trên rất dễ sử dụng nếu chỉ có một vài tiêu chí, nhưng nếu bạn muốn tính tổng các giá trị có nhiều điều kiện OR, thì công thức trên có thể là thừa. Trong trường hợp này, một công thức tốt hơn được tạo dựa trên các hàm SUM và SUMIF có thể giúp ích cho bạn. Các cú pháp chung là:

Công thức chung với văn bản được mã hóa cứng:

=SUM(SUMIF(criteria_range, {criteria1,criteria2,...}, sum_range))
 • criteria_range: Phạm vi ô bạn muốn khớp với tiêu chí;
 • criteria1: Tiêu chí đầu tiên được sử dụng để xác định ô nào nên được tính tổng;
 • criteria2: Tiêu chí thứ hai được sử dụng để xác định ô nào nên được tính tổng;
 • sum_range: Phạm vi ô bạn muốn tính tổng.

Công thức chung với tham chiếu ô:

{=SUM(SUMIF(criteria_range, criteria_cells, sum_range))}
Array formula, should press Ctrl + Shift + Enter keys together.
 • criteria_range: Phạm vi ô bạn muốn khớp với tiêu chí;
 • criteria_cells: Các ô chứa tiêu chí bạn muốn sử dụng;
 • sum_range: Phạm vi ô bạn muốn tính tổng.

Vui lòng nhập hoặc sao chép bất kỳ công thức nào dưới đây mà bạn cần vào ô trống, sau đó nhận được kết quả:

=SUM(SUMIF(B4:B14, {"John","David"}, C4:C14))           (Type the criteria manually)
=SUM(SUMIF(B4:B14, E4:E5, C4:C14))                             
(Use cell references, array formula, should press Ctrl + Shift + Enter keys)


Giải thích công thức:

= SUM (SUMIF (B4: B14, {"John", "David"}, C4: C14))

> SUMIF (B4: B14, {"John", "David"}, C4: C14):

 • {"John", "David"}: Hằng số mảng là một tập hợp nhiều tiêu chí được cung cấp trong dấu ngoặc nhọn.
 • SUMIF (B4: B14, "David", C4: C14) Hằng số mảng sử dụng logic OR buộc hàm SUMIF tính tổng các số trong C4: C14 dựa trên một trong các tiêu chí ("John" và "David") và nó sẽ trả về hai kết quả riêng biệt: {410,1520}.

> SUM (SUMIF (B4: B14, {"John", "David"}, C4: C14)) = SUM ({410,1520}): Cuối cùng, hàm SUM này cộng các kết quả mảng này để trả về kết quả: 1930.


Tính tổng với nhiều tiêu chí dựa trên logic AND bằng cách sử dụng hàm SUMIFS

Nếu bạn muốn tính tổng các giá trị với nhiều tiêu chí trong các cột khác nhau, bạn có thể sử dụng hàm SUMIF để giải quyết công việc này một cách nhanh chóng. Cú pháp chung là:

=SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)
 • sum_range: Phạm vi ô bạn muốn tính tổng;
 • criteria_range1: Phạm vi áp dụng tiêu chí1;
 • criteria1: Tiêu chí đầu tiên được kiểm tra so với tiêu_trí1 và xác định ô nào sẽ thêm vào; (loại tiêu chí có thể là: số, biểu thức logic, tham chiếu ô, văn bản, ngày tháng hoặc hàm Excel khác.)
 • criteria_range2, criteria2…: Các phạm vi bổ sung khác và tiêu chí liên quan của chúng. (bạn có thể thiết lập 127 cặp tiêu chí và tiêu chí trong công thức SUMIFS.)

Giả sử, tôi có một bảng với các cột Sản phẩm, Nhà cung cấp, Số lượng và Giá cả như ảnh chụp màn hình bên dưới. Bây giờ, tôi muốn tìm tổng giá của sản phẩm Apple và số lượng lớn hơn hoặc bằng 200.

Vui lòng áp dụng bất kỳ công thức nào dưới đây vào một ô trống và nhấn đăng ký hạng mục thi phím để trả về kết quả:

=SUMIFS(D4:D14,A4:A14,"Apple",C4:C14,">=200")           (Type the criteria manually)
=SUMIFS(C4:C14,A4:A14,G3,C4:C14,G4)                           
(Use cell references)


Giải thích công thức:

=SUMIFS(D4:D14,A4:A14,"Apple",C4:C14,">=200")

 • Phạm vi A4: A14 kiểm tra sản phẩm “Apple” và phạm vi C4: C14 trích xuất tất cả các số lượng lớn hơn hoặc bằng 200, sau đó hàm SUMIFS chỉ tính tổng các ô phù hợp từ phạm vi D4: D14.

Hàm tương đối được sử dụng:

 • TÓM TẮT:
 • Hàm SUMIF có thể giúp tính tổng các ô dựa trên một tiêu chí.
 • TÓM TẮT:
 • Hàm SUMIFS trong Excel có thể giúp tính tổng các giá trị ô dựa trên nhiều tiêu chí.

Các bài viết khác:

 • Tính tổng nếu các ô chứa văn bản cụ thể trong một cột khác
 • Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách tính tổng các giá trị nếu các ô chứa văn bản cụ thể hoặc một phần trong một cột khác. Lấy phạm vi dữ liệu dưới đây làm ví dụ, để lấy tổng số lượng sản phẩm có chứa văn bản “T-Shirt”, cả hàm SUMIF và hàm SUMPRODUCT đều có thể giải quyết công việc này trong Excel.
 • Tổng các giá trị N nhỏ nhất hoặc dưới cùng trong Excel
 • Trong Excel, chúng ta dễ dàng tính tổng một dải ô bằng cách sử dụng hàm SUM. Đôi khi, bạn có thể cần tính tổng 3, 5 hoặc n số nhỏ nhất hoặc dưới cùng trong một dải dữ liệu như hình minh họa bên dưới. Trong trường hợp này, hàm SUMPRODUCT cùng với hàm SMALL có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này trong Excel.

Các công cụ năng suất văn phòng tốt nhất

Kutools cho Excel - Giúp bạn nổi bật giữa đám đông

Các tính năng phổ biến: Tìm, đánh dấu hoặc xác định các bản sao  |  Xóa hàng trống  |  Kết hợp các cột hoặc ô mà không làm mất dữ liệu  |  Vòng không có công thức hữu ích. Cảm ơn !
Super VLookup: Nhiều tiêu chí  |  Nhiều giá trị  |  Trên nhiều trang tính  |  Tra cứu mờhữu ích. Cảm ơn !
Khuyến cáo. Danh sách thả xuống: Danh sách thả xuống dễ dàng  |  Danh sách thả xuống phụ thuộc  |  Danh sách thả xuống nhiều lựa chọnhữu ích. Cảm ơn !
Trình quản lý cột: Thêm một số cột cụ thể  |  Di chuyển cột  |  Chuyển đổi trạng thái hiển thị của các cột ẩn  So sánh các cột với Chọn các ô giống nhau và khác nhau hữu ích. Cảm ơn !
Các tính năng nổi bật: Tiêu điểm lưới  |  Chế độ xem thiết kế  |  Thanh công thức lớn  |  Trình quản lý sổ làm việc & trang tính | Thư viện tài nguyên (Văn bản tự động)  |  Bảng chọn ngày  |  Kết hợp các bảng tính  |  Mã hóa/Giải mã ô  |  Gửi email theo danh sách  |  Siêu lọc  |  Bộ lọc đặc biệt (lọc in đậm/nghiêng/gạch ngang...) ...
15 bộ công cụ hàng đầu12 bản văn CÔNG CỤ (thêm văn bản, Xóa ký tự ...)  |  50 + Biểu đồ Các loại (Biểu đồ Gantt ...)  |  40+ Thực tế Công thức (Tính tuổi dựa trên ngày sinh ...)  |  19 chèn CÔNG CỤ (Chèn mã QR, Chèn ảnh từ đường dẫn ...)  |  12 Chuyển đổi CÔNG CỤ (Số thành từ, Chuyển đổi tiền tệ ...)  |  7 Hợp nhất & Tách CÔNG CỤ (Các hàng kết hợp nâng cao, Tách ô Excel ...)  |  ... và nhiều hơn nữa

Kutools cho Excel tự hào có hơn 300 tính năng, Đảm bảo rằng những gì bạn cần chỉ là một cú nhấp chuột...


Tab Office - Bật tính năng Đọc và Chỉnh sửa theo Tab trong Microsoft Office (bao gồm Excel)

 • Một giây để chuyển đổi giữa hàng chục tài liệu đang mở!
 • Giảm hàng trăm cú click chuột cho bạn mỗi ngày, tạm biệt bàn tay chuột.
 • Tăng năng suất của bạn lên 50% khi xem và chỉnh sửa nhiều tài liệu.
 • Mang các tab hiệu quả đến Office (bao gồm Excel), giống như Chrome, Edge và Firefox.
Comments (1)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
do you guys know if this logic works on google sheets?
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations